فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به­ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند از طریق ارائۀ خدمات بیمه­ای، نقش بسیار اساسی و تعیین­کننده­ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل­سرمایه‌گذاری در فعالیت­های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک ­سو با هموار­کردن راه سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری و شرکت در سرمایه‌گذاری از محل ذخیره‌های فنی، باعث افزایش بهره‌وری در دیگر بخش‌های اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر، رشد و توسعۀ دیگر بخش‌های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعۀ صنعت بیمه را فراهم می‌سازد. بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می­دهد که اکثر پژوهش‌های انجام­یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه­گذاری پرداخته­اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر­کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه­گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در دورۀ زمانی 99-1357 است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش­شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش‌های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به­کارگیری اطلاعات آماری جمع‌آوری­شده برای متغیرهای پژوهش برای دورۀ زمانی 99-1357 از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح­شده با استفاده از روش مدل‌های خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی و با به­کارگیری نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی‌های کوتاه­مدت مدل برآورد­شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که وقفۀ اول متغیر سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان سرمایه­گذاری دارد. همچنین سهم شرکت­های بیمه از سرمایۀ بازار مالی، بر میزان سرمایه‌گذاری تأثیری مثبت و معنی‌دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان سرمایه‌گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه­های این متغیر بر سرمایه‌گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه‌گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی­دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی‌دار است و با توجه به علامت و اندازۀ ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطۀ بلندمدت بالاست؛ به‌طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد­شده از رابطۀ تعادلی بلند­مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و کارکرد غیر­مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه‌گذار و تأمین‌کنندۀ مالی، در راستای افزایش سهم بیمه‌های زندگی از سبد بیمه‌ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند­مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه‌گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه‌اندازی و ارتقای رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمۀ‌ اعتبار تجاری، بیمۀ اعتبار اوراق مشارکت، بیمۀ اعتبار وام نقدی، بیمۀ اعتبار عمر ماندۀ بدهکار، بیمۀ اعتبار بیماری و حوادث، بیمۀ اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمۀ اعتبار بیکاری اجباری، بیمۀ اعتبار اموال، بیمۀ سهام و بیمۀ سپرده‌های بانکی اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Insurance Industry on Investment in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • E. Safarzadeh
  • S. Salarieh

Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The insurance industry in every country is one of the most important financial institutions active in the financial markets, especially the capital market. In addition to providing security for economic activities, the industry can play a very important key and decisive role in the mobility and dynamics of financial markets and the provision of investment funds by providing insurance services. Although this industry leads to an increase in productivity in other economic sectors by smoothing the ways of investment, reducing investment and participating in the investment of technical reserves, but the growth and development of other economic sectors also strengthens and develops the insurance industry. Assessment of the research background shows that most of the research conducted in this field has examined the role of the insurance industry in the country's macroeconomic economics or evaluating the insurance penetration rate in the economy, but comprehensive research on the impact of the insurance industry on economic investment not caried out so far. Therefore, the present study seeks to fill the role and effect of this industry by filling this vacuum. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of the insurance industry on investment in the Iranian economy during the period of 1357-99.
METHODS: The present research is descriptive, analytical and correlational in terms of methodology and applied research in terms of nature. In order to investigate the impact of the insurance industry on investment in the Iranian economy by documentary method and by referring to the subject literature and research conducted in this field, an experimental model has been specified and by using statistical information collected for research variables for the period 1357-99 from databases (Statistics Center, Central Bank and Central Insurance of the Islamic Republic of Iran) At a constant price in 1390, The specified model has been estimated and tested using the method of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) models and using econometric software Eviews 12. The error correction model (ECM) was used to investigate the short-term dynamics of the estimated model.
FINDINGS: The results show that the first interruption of investment has a positive and significant impact on the amount of investment. Also, the share of insurance componies by the final markeet capital has a positive and signification impact on the Amount of Economic Investment. Although the impact of interest rates on investment is negative, it is not statistically significant. But the exchange rate has had a positive and significant impact on the amount of investment. In fact, the impact of the interruptions of this variable on negative investment has been evaluated. The effect of inflation and GDP on the amount of investment in accordance with expectations is theoretical but not statistically significant. The results also showed that the ECM coefficient is statistically significant and is high towards the long-run relationship due to the sign and amount of the adjustment velocity coefficient; So that if the specified and estimated model leaves its long-run equilibrium relationship, it will return to equilibrium after about a period.
CONCLUSION: Due to the positive effect of the insurance industry on the country's investment capacity, which takes place through two ways of direct entry into financing and investment activities and indirect operation through the creation of certainty and facilitation of investment activities, the supervisory body and other insurance industry activists are required to improve the role of this industry as an investor and financier, Through increasing the share of life insurance in portfolio of the industry, in order to have more long-term resources at the disposal of the industry. Also, in order to promote the role of the insurance industry in order to create certainty environment and facilitate investment activities, the supervisory body and all the industry activists to launch and promote insurance fields such as commercial credit insurance, bond credit insurance, cash loan credit insurance, debtor's life credit insurance, sickness and accident credit insurance, accounts receivable credit insurance, involuntary unemployment credit insurance, property credit insurance, stock insurance, and bank deposit insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • ECM
  • Financial Markets
  • Insurance Industry
  • Investment
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image