فصلنامه علمی

پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی مجموعه‌ای از نمایه‌های حاوی اطلاعات فنی و علمی، برای آرشیو یک نشریه علمی معتبر و ترویج انتشار در سطح بین‌المللی است. بنابراین، کاربران به منظور یافتن و بازیابی اطلاعات یا داده های علمی از این پایگاه ها استفاده می کنند. پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی به‌عنوان ابزار علمی کمکی برای اعتبارسنجی نشریات، در کنار پایگاه‌های استنادی قرار می‌گیرند تا اعتبار بین‌المللی نشریات برای ارائه دانش تخصصی‌تر. بنابراین نشریاتی که همزمان در نمایه های تخصصی دارای اعتبار بین المللی می باشند، تحت پوشش امتیاز بالاتری در ارزیابی کیفی و کمی در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی پروفایل تخصصی قرار می گیرند. یک پایگاه داده تخصصی امکان جستجوی هدفمند در یک یا چند حوزه موضوعی خاص مانند (مانند علوم، مهندسی، پزشکی، و غیره) را برای یک قالب خاص یا برای یک محدوده تاریخی خاص که در طی آن اطلاعات برای مقالات، کتاب ها و مجموعه های منتشر شده است. کنفرانس مقالات ارائه می کند. از آنجایی که پایگاه های تخصصی متعددی وجود دارد، اما در زیر مهمترین پایگاه های تخصصی ارائه شده در رشته های مختلف دانشگاهی آورده شده است. مجموعه ارائه شده برای مجلات علمی ارائه شده است تا از کیفیت علمی خود بهره مند شوند. مهمترین پایگاه های تخصصی به شرح زیر می باشد:

(A)

 • ABI/INFORM
 • Abstracts in Social Gerontology
 • Advanced Polymers Abstracts
 • Aerospace and High Technology Database
 • Aerospace Database
 • Ageline
 • Agricola
 • Agricultural & Environmental Science Database (ProQuest)
 • Agris
 • Aluminium Industry Abstract
 • American Bibliography of Slavic & Eastern European Studies
 • American History and Life
 • Analytical Abstracts
 • Animal Behavior Abstracts
 • Anthropological Literature
 • Applied Science & Technology Source
 • Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)
 • Aqualine
 • Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA)
 • Aranzadi Instituciones
 • Art Abstracts
 • Art & Archaeology Technical Abstract
 • Artic & Antarctic Regions
 • Art Abstracts
 • Aranzadi Instituciones
 • Art Index
 • Art Source
 • Art & Archaeology Technical Abstract
 • ATLA Religion Database
 • Avery

(B)

 • Bacteriology Abstracts
 • Biological Abstract
 • BIOSIS
 • Biotechnology Research Abstracts
 • Business Source Elite
 • Business Source Premier

(C)

 • CAB Abstracts
 • Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
 • Ceramic Abstracts
 • Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts
 • Chemical Abstracts Core
 • Child Development & Adolescent Studies
 • Chimica
 • CINAHL
 • Civil Engineering Abstracts
 • ComAbstracts
 • Communication Abstracts
 • Communication & Mass Media Index
 • Computer and Information System Abstracts
 • Computer and Applied Sciences
 • Criminal Justice Abstracts
 • Crop Science Database
 • Current Index to Statistics

(D)

 • Design and Applied Arts Index
 • Derwent Innovation Index
 • Documents in Information Science

(E)

 • Earthquake Engineering Abstracts
 • EMBASE
 • EBSCO: Arab World Research Source
 • EBSCO Discovery Service
 • EBSCO Education Source
 • EBSCO Legal Collection
 • EBSCO Legal Source
 • EBSCO Management Collection
 • 65) EBSCO STM Source
 • 66) Ecology Abstracts
 • 67) Econlit
 • 68) Education Abstracts
 • 69) Educational Research Abstracts
 • 70) Education Resources Information Center
 • 71) Education Source
 • 72) Educational Technology Abstracts
 • 73) EI Compendex
 • 74) Engineered Materials Abstracts
 • 75) Engineering Source
 • 76) Engineering Village
 • 77) Environmental Engineering Abstracts
 • 78) Environment Index
 • 79) Environmental Sciences & Pollution Management
 • 80) E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
 • 81) ERIC

(F)

 • 82) Family Index
 • 83) Film & Television Literature Index
 • 84) Food Science and Technology Abstracts

(G)

 • 85) Gale OneFile
 • 86) Gender Studies Database
 • 87) Geobase
 • 88) GeoRef
 • 89) Greenfile

(H)

 • 90) Health and Safety Sciences Abstracts
 • 91) HeinOnline-Law Journal Library
 • 92) Historical Abstracts
 • 93) Hospitality & Tourism Complete
 • 94) Humanities Abstracts

(I)

 • 95) ICONDA Bibliographic
 • 96) Information Science and Technology Abstracts
 • 97) IEEE Xplore Digital Library
 • 98) Index Islamicus
 • 99) Index to Christian Art
 • 100) Index to Legal Periodicals
 • 101) Index to legal periodicals & books
 • 102) INGUMA
 • 103) INSPEC
 • 104) International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD)
 • 105) International Bibliography of Art (IBA)
 • 106) International Index to Film Periodicals
 • 107) International Index to Music Periodicals
 • 108) International Nuclear Information System 51
 • 109) International Pharmecutical Abstracts
 • 110) International Pharmaceutical Abstracts
 • 111) International Political Science Abstracts (IPSA)

(J)

 • 112) Inspec Archive - Science Abstracts 1898-1968
 • 113) JSTOR
 • 114) Jewish Studies Source

(K)

 • 115) KNOVEL

(L)

 • 116) L'Année philologique
 • 117) LATINDEX
 • 118) Lexis-Nexis
 • 119) Library and Information Science Abstracts
 • 120) Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
 • 121) Library Literature and Information Science
 • 122) Linguistic Bibliography
 • 123) Linguistics & Language Behavior Abstracts
 • 124) LISA

(M)

 • 125) MathSci.net
 • 126) Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • 127) Mechanical Engineering Abstracts
 • 128) MEDLINE
 • 129) MLA - Modern Language Association Database
 • 130) Merck Index
 • 131) Metadex
 • 132) Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index
 • 133) Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
 • 134) Micromedex
 • 135) Modern Language Association Database
 • 136) Music Index
 • 137) Music Periodicals Database

(N)

 • 138) Natural Science Collection (ProQuest)
 • 139) Norwegian Register for Scientific Journals and Series (NSD)

(O)

 • 140) Oceanic Abstracts
 • 141) Old Testament Abstracts Online

(P)

 • 142) PAIS International
 • 143) Performing Arts Periodicals Database
 • 144) Philosopher's Index
 • 145) Physical Education Index
 • 146) Plants Database
 • 147) Political Science Complete
 • 148) Pollution Abstracts
 • 149) Population Index
 • 150) ProQuest Advanced Technologies & Aerospace
 • 151) ProQuest Computer Science Database
 • 152) Psicodoc
 • 153) Psychlit
 • 154) Psycinfo
 • 155) Public Administration Abstracts
 • 156) Public Affairs Index
 • 157) PubMed

(R)

 • 158) Reaxys
 • 159) Redined
 • 160) Regional Business News
 • 161) Religion and Philosophy Collection
 • 162) RILM Abstracts of Music Literature

(S)

 • 163) Social Services Abstracts
 • 164) Sociological Abstracts
 • 165) Social Gerontology
 • 166) Solid State and Superconductivity Abstracts
 • 167) SportDiscus

(T)

 • 168) Toxicology Abstracts
 • 169) Toxline

(U)

 • 170) Urban Studies Abstracts
 • 171) US Federal Science Portal

(V)

 • 172) Violence & Abuse Abstracts
 • 173) Veterinary Science Database
 • 174) vLex

(W)

 • 175) WorldCat
 • 176) Worldwide Political Science Abstracts
 • 177) Water Resources Abstracts
 • 178) World Wide Political Science Abstracts

(Z)

 • 179) ZbMATH
 • 180) Zentralblatt math (Z math)