فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته ‌شده ‌است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق‌بیمه سرانه به‌عنوان دو شاخص مهم بیمه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی‌داری بین حق‌بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of insurance indices on economic growth among OPEC countries using dynamic panel model through GMM method

نویسندگان [English]

  • A. Mirzaei 1
  • M. Hasani 1
  • S.S. Nooreddini 2

1 Department of Economic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Economics and Electronic Commerce, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The impact of the insurance industry as a financial sector that provides services related to risk management is one of the important issues in the field of the impact of the financial sector on economic growth. In this research, the impact of important insurance indicators on economic growth in OPEC member countries during the period of 1990 to 2009 has been investigated. For this purpose, the generalized torque dynamic panel method has been used. Also, two indices of insurance penetration and per capita insurance premium have been used as two important insurance indices.
The results of the estimation of the model indicate that there is a positive relationship with weak significance between insurance penetration and economic growth in OPEC member countries. But no significant relationship was observed between the per capita insurance premium and economic growth in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Insurance Penetration
  • Insurance Density
  • OPEC Countries

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image