فصلنامه علمی

نشریه پژوهشنامه بیمه به عنوان مدل دسترسی آزاد توسط پژوهشکده بیمه به عنوان ناشر و حامی مالی پشتیبانی می شود. بنابراین مدل تجاری غالب در ناشر نشریه پژوهشکده بیمه به صورت مدل دسترسی آزاد الکترونیکی و اشتراک نسخه های چاپی نشریه می باشد. پژوهشنامه بیمه به صورت فصلنامه و  با دسترسی آزاد و رایگان منتشر می‌گردد.