فصلنامه علمی

پژوهشنامه بیمه (IJIR) از سال 1391 توسط پژوهشکده بیمه (IRC) به عنوان صاحب امتیاز و ناشر منتشر می‌شود. فعالیت‌های پژوهشکده بیمه در چهار مجموعه «پژوهشی»، «آموزشی»، «پایان‌نامه» و «انتشار کتاب و نشریات» طبقه‌بندی می‌شود. دستورالعمل راهبردی پژوهشکده بیمه بدنه پژوهشی خود را موظف می‌کند تا دانش فنی بیمه، ریسک و آمارگیری خود را برای رفع نیازهای علمی و رفع مشکلات صنعت بیمه از طریق انجام مطالعات و آموزش‌های لازم تنظیم نماید. پژوهشنامه بیمه توسط پژوهشکده بیمه پشتیبانی و حمایت می‌شود. تمامی مقالات  پذیرفته‌شده و منتشرشده بطور رایگان در اختیار نویسندگان و خوانندگان این نشریه قرار می‌گیرد.

آدرس ناشر :

پژوهشنامه بیمه، پژوهشکده بیمه

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43

کد پستی 1998758513

سامانه نشریه:

https://ijir.irc.ac.ir

تلفن

  22092265

نمابر

 22092265

ایمیل:

 publisher@irc.ac.ir

editor@irc.ac.ir

ijir@irc.ac.ir

ijiresearch.2011@gmail.com