فصلنامه علمی

مسئولیت های داوران

(http://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf)

چنانچه سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه از شما دعوت نماید که یک مقاله را داوری نمایید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به غنای مقاله جهت نویسنده

2- بررسی نسخ تکمیلی مقالات پس از اصلاحات توصیه شده به نویسنده

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های درخواستی

4- اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی از طرف سردبیر با توجه به مقالات تسلیم شده جهت داوری

5- گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

6- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

6- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

7- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

8- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

9- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از عرضه و داوری یک مقاله توسط نشریه دیگر

10- نگارش نظرات داوری به زبان اصلی یا انگلیسی.


چه موارد اصلی باید مد نظر داوران باشد؟

1- تازگی و نو بوده تحقیق

2- اصالت مقاله

3- قابلیت اطمینان علمی

4- افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

5- رعایت جنبه های اخلاقی

6- ساختار مناسب مقاله ارسالی و ارتباط آن با رهنمای نویسندگان در نشریه

7- منابع به جا جهت اثبات محتوا

8- رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

9- هرگونه سورفتار علمی.

 

داوران فصلنامه پژوهشنامه بیمه در سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی / سمت / سازمان

Web of Science Portal Profile

 

1

محسن

 ابراهیمی

دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1893775/mohsen-ebrahimi/ 

 

2

محمد طاهر

احمدی شادمهری

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3195836/mohammad-taher-ahmadi-shadmehri/

 

3

عباس

افلاطونی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://publons.com/researcher/1925455/abbas-aflatooni/

 

4

هانیه

آرزمجو

 استادیار پژوهشگاه نیرو

https://publons.com/researcher/2218400/hanieh-arazmjoo/

 

5

مانی

آرمان

 استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940793/mani-arman/

 

6

علیرضا

بحیرایی

استادیار گروه آموزشی ریاضی دانشگاه سمنان

https://publons.com/researcher/1506983/alireza-bahiraie/

 

7

بهمن

حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/1642609/bahman-hajipour/

 

8

سیروس

حیدری

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1819077/siroos-heidari/

 

9

مهدی

خادمی

 استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

https://publons.com/researcher/4237449/mehdi-khademi-gerashi/

 

10

محمد

خدابخشی

دانشیار گروه علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/2577939/mohammad-khodabakhshi/

 

11

اسماعیل

خرم

استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://publons.com/researcher/4300792/esmaile-khorram/

 

12

محمدعلی

خورسندیان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1819823/mohammad-ali-khorsandian/

 

13

نگین

سنگری

استادیار رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3563163/negin-sangari/

 

14

رضا

شافعی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان (سنندج)

https://publons.com/researcher/1957536/reza-shafiei/

 

15

الهام

شریعتی

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4282788/elham-shariati/

 

16

مهدی

صالحی

دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/692806/mahdi-salehi/

 

17

علی

صفری

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1373912/ali-safari/

 

18

اکبر

طالب پور

دانشیار رشته جامعه شناسی توسعه اقتصادی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3536168/akbar-talebpour/

 

19

میترا

قنبرزاده

استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه

 https://publons.com/researcher/4085023/mitra-ghanbarzadeh/

 

20

عباس

کریمی

استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/?name=abbas%20karimi

 

21

اکرم

کهنسال

 استادیار گروه آمار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

https://publons.com/researcher/1861694/akram-kohansal/

 

22

وحید

ماجد

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2764687/vahid-majed/

 

23

عادل

محمدپور

دانشیار گروه آموزشی آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://publons.com/researcher/2008119/adel-mohammadpour/

 

24

خدیجه

مظفری

استادیار رشته حقوق خصوصی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3561671/khadijeh-mozafari/

 

25

محمد

وصال

استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

https://publons.com/researcher/2969136/mohammad-vesal/

 

26

حسن

یولایی

استادیار رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران

Www.Publons.com/researcher/4413499/hasan-boudlaie

 

27

شاهین

طیار

پژوهشگر پژوهشکده بیمه و راهبر میز تخصصی مطالعات مدیریتی بیمه

https://publons.com/researcher/4698642/shahin-tayar

 

28

سیدجواد

میرقاسمی

دکتری حقوق عمومی، مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران

https://publons.com/researcher/4710719/seyed-javad-mirghasemi