فصلنامه علمی
مقاله علمی
تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 397-415

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.01

چکیده
  در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش-جریمه ایران ارائه می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه‌بندی صحیح بیمه‌‌گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش-‌‌جریمه ایران با سیستم‌‌های پاداش-جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با ...  بیشتر

مقاله علمی
قیمت گذاری مستمری های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

اکبر کمیجانی؛ شاپور محمدی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 416-431

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.02

چکیده
  بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت‌های دوره‌ای معینی تا زمان زنده بودن ذی‌نفع‌ بیمه‌نامه تضمین می شود. در قیمت‌گذاری مستمری‌های عمر بایستی نااطمینانی پدیده‌های جمعیت‌شناسی و متغیرهای مالی در نظر گرفته‌ شود. نااطمینانی پدیده‌های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت‌گذاری وارد می‌گردد ...  بیشتر

مقاله علمی
عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب

فریبا اسمعیلی؛ حسین میرزائی؛ احمد اسدزاده

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 432-443

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.03

چکیده
  بیمه عمر در جهان کنونی، از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن می‌شود و مهم‌ترین نقش آن در تأمین و تضمین آتیه خانواده‌هاست. بیمه‌های عمر از منابع سرمایه‌گذاری‌های عظیم هستند و نقش پس‌اندازی برجسته‌ای دارند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی (سطح درآمد سرانه، تورم، سطح توسعه مالی و بیکاری)، عوامل جمعیتی ...  بیشتر

مقاله علمی
سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران

محمدنبی شهیکی تاش؛ محمد میرباقری جم

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 85-109

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.04

چکیده
  ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه می‌شود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه کشور طی سا‌‌‌ل‌های 1357 تا 1392، با داده‌های ضریب خسارت و با استفاده از شاخص‌های تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، ...  بیشتر

مقاله علمی
مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده

سمانه اردوانی؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ بابک تیمورپور؛ ندا عبدالوند

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 460-475

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.05

چکیده
  تمام تلاش‌های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می‌شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه‌گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می‌گردد. برای این منظور نمایندگی‌های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده‌سازی مدل قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی‌ها، ...  بیشتر

مقاله علمی
خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار

سعید شیرکوند؛ قاسم جوکار؛ علی‌رضا مزیدی

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 476-491

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.06

چکیده
  هدف ما در این پژوهش، بخش‌بندی مشتریان یک شرکت بیمه است. برای این منظور، ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با مشتریان و خبرگان صنعت بیمه، تعداد 30 متغیر به عنوان ارزش‌های موردانتظار مشتریان شناسایی شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای K میانگین و آزمون کای‌دو پیرسون استفاده شد. بعد از مشخص شدن متغیرها، ...  بیشتر

مقاله علمی
امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه

عطیه خدائی؛ داود کریم‌زادگان مقدم

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 492-506

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.07

چکیده
  از دغدغه‌های سازمان‌ها، امکان‌سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی هوش‌‌تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده‌اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی هوش‌تجاری درنظرگرفته‌شد که عبارت‌اند از: همراستایی استراتژیک کسب‌و‌کار و فناوری اطلاعات، ...  بیشتر

مقاله علمی
مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور

مهدی حقیقی کفاش؛ سیدموسی موسوی مرادی؛ امیر بهرامی؛ مسعود اکبری

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 507-519

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.08

چکیده
  کسب رضایت مشتری، مهم‌ترین عامل رقابت میان سازمان‌هاست. به همین جهت آگاهی از میزان رضایت مشتریان اهمیت زیادی برای مدیران دارد. شرکت‌های فعال در صنعت بیمه و مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز جهت بهبود فعالیت‌های خود نیازمند آگاهی از میزان رضایت بیمه‌گذاران هستند، اما پیش از آن برای سنجش رضایت بیمه‌گذاران، نیاز به طراحی ابزاری است که با ...  بیشتر

مقاله علمی
الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران)

نادر مظلومی؛ سید علی‌رضا هاشمی

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 520-535

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.09

چکیده
  در این تحقیق، الگوی رابطه بین قابلیت اجرا و اثربخشی راهبرد در صنعت بیمه بررسی شده است. این تحقیق براساس نتیجه، توسعه‌ای؛ بر اساس هدف، تبیینی- توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کمّی- کیفی (ترکیبی) و بر اساس نقش محقق، مستقل از فرایند تحقیق است. راهبرد این تحقیق به لحاظ کمّی، پیمایش و به لحاظ کیفی نظریه‌ داده بنیاد است. جامعه آماری گروه اول برای ...  بیشتر

مقاله علمی
نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)

سید عبادالله جهان‌بین؛ محمدحسین زارعی

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، صفحه 536-548

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.04.10

چکیده
  ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت‌ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون‌سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می‌گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی ...  بیشتر