فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه می‌شود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه کشور طی سا‌‌‌ل‌های 1357 تا 1392، با داده‌های ضریب خسارت و با استفاده از شاخص‌های تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده است. آزمون علیت گرنجری، فرضیه وجود رابطه معنی‌دار بین سری‌های زمانی ضریب خسارت و شاخص‌های ریسک تمرکز برآوردشده طی دوره را تأیید می‌کند؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اندازه تمرکز صنعت بیمه در رشته فعالیت‌های مختلف بر ضریب خسارت پرداختی صنعت بیمه مؤثر است. بنابراین صنعت بیمه یا مؤسسات بیمه می‌توانند بر اساس نتایج حاصل و با تخصیص مجدد منابع در رشته فعالیت‌‌های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور، ضریب خسارت پرداختی خود را تا سطح معقولی کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of concentration risks of insurance industry in Iran

نویسندگان [English]

  • M.N. Shahiki Tash
  • M. Mirbagherijam

Department of Economics, University of Sistan and Baluchistan, Iran

چکیده [English]

The Concentration Risk of the insurance companies is considered as special kinds of the market risks which the insurance company or an insurance industry faces with due to the concentration on a business line or a geographic region. The index of the concentration risk among the business lines of the insurance industry of Iran is calculated utilizing the data collected via the loss ratio and indices of concentration including Herfindhal-Hirschman index (HHI), Theil Entropy Index (TEI), Hannah-Kay Index (HKI), Hall-Tideman Index (HTI) and Gini Index (G) during 1979-2014. Granger Causality Test confirmed existing of a significant relationship between the time series of the loss ratio and calculated indices of the risk concentration during this period. The results indicated that the amount of the concentration of the insurance industry on the business lines will affect the loss ratio payment of the insurance industry. Therefore, according to the obtained results, the insurance industry or the insurance companies can decrease the loss ratio to a reasonable level by allocation of the resources level by allocation of the resources to different lines of business and geographical regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration Risk
  • Iranian Insurance Industry
  • Concentration Indices
  • Loss Ratio
  • Business Lines

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image