فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش-جریمه ایران ارائه می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه‌بندی صحیح بیمه‌‌گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش-‌‌جریمه ایران با سیستم‌‌های پاداش-جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با 7 سطح)، ژاپن (با 16 سطح) و آلمان (با 29 سطح) مقایسه و نشان داده‌‌ می‌‌شود  که بر اساس نظرات کارشناسان بیمه شخص ثالث، سیستم موجود، مناسب‌‌ترین سیستم پاداش-جریمه برای ایران است. در گام بعد به کمک روش‌‌های باورمندی تقریبی و بیزی حق‌بیمه سیستم پاداش-جریمه ایران محاسبه می‌‌شود. در انتها با ارائه یک پیشنهاد ساده چگونگی بهبود سیستم پاداش-جریمه ایران با به‌کارگیری هم‌زمان شدت و تعداد خسارت‌‌ها در قانون انتقال مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. بر اساس یافته‌‌ها چندین پیشنهاد برای بهبود سیستم پاداش-جریمه موجود ایران ارائه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Bonus-Malus system in Iran

نویسنده [English]

  • A.T. Payandeh Najafabadi

Department of Biometry, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, the mathematical form of Iran's reward-penalty system is presented first. Then, using the hierarchical analysis method and based on 5 criteria, "Simplicity", "Attractiveness", "Correct Classification of Insurers", "Convergence Speed" and "Probability of Bankruptcy", the bonus-penalty system of Iran is compared with the bonus-penalty systems of four countries in Belgium. With 35 levels), Brazil (with 7 levels), Japan (with 16 levels) and Germany (with 29 levels) are compared and it is shown that according to the opinions of third-party insurance experts, the existing system is the most appropriate reward-penalty system for Iran. . In the next step, the insurance premium of Iran's reward-penalty system is calculated with the help of approximate reliability and Bayesian methods. At the end, by presenting a simple proposal, how to improve Iran's reward-penalty system by simultaneously applying the severity and number of damages in the transfer law is examined. Based on the findings, several suggestions are made to improve the existing reward-penalty system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonus-Malus System
  • Analytic Hierarchy Process
  • Markov Chain
  • Credibility Theory
  • Loss Frequency and Loss Severity

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image