فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در بیمۀ مضاعف، بیمه‌گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه‌نامه قرار می‌دهد. جنبۀ سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه‌های مضاعف مسئولیت و اموال می‌شود. بیمۀ مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه‌گذار واحد، و مستثنی‌نشدن مشارکت در پرداخت خسارت است. حد اعلای حسن‌نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمۀ مضاعف، تمامی بیمه‌نامه‌ها باطل شوند. در فرض حسن‌نیت نیز راه‌‌حل پذیرفته‌شده این است که بیمه‌گذار تا میزان خسارت‌وارده بتواند به هر یک از بیمه‌گران مراجعه کند. در رجوع بیمه‌گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه‌گران به ‌منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت، اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء‌کردن مسئولیت، و شرط آگاه‌سازی در قراردادهای بیمه می‌کنند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمۀ مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایۀ مطالعات تطبیقی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept, nature and conditions of concluding double insurance

نویسندگان [English]

  • M. Safari
  • M. Safarian

Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

In double insurance, the insured covers the single risk with several insurance policies. The negative aspect of the principle of full compensation prevents the payment of excess damages in double liability and property insurances. Double insurance is bound to the existence of conditions such as a single subject, a single risk, a single insured, and not excluding participation in the payment of damages. The upper limit of good faith also requires that in case of fraud of individuals in obtaining double insurance, all insurance policies will be invalidated. In the assumption of good faith, the accepted solution is that the insured can refer to any of the insurers up to the amount of the damage. In referring insurers to each other, the criterion of the condition of maximum amount and independent responsibility has been accepted. In order to avoid double payment of damages, insurers include conditions such as contribution calendar, liability waiver, and notification condition in insurance contracts. What will be analyzed in the current research will be the nature and conditions of realizing double insurance from the perspective of Iran's legal system in the shadow of comparative studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of full compensate
  • double insurance
  • risk insurered
  • insurer

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image