فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، این تحقیق به منظور مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در یک شرکت بیمه‌ای به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته استفاده شده است که روایی آن ها توسط استادان مجرب در این زمینه تأیید شد و به‌علاوه پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 80/0 به‌دست‌آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌‏های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین سرمایه اجتماعی سازمانی با  مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به‌علاوه نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مؤلفه‏ های سرمایه اجتماعی، چهار بعد شبکه‌ها، اعتماد، روابط و فهم متقابل به عنوان متغیرهای پیش‌بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات مدیریت دانش (متغیر ملاک)، را دارند و مؤلفه‌های تعهد، ارزش‌ها و همکاری به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش‌بینی مدیریت دانش از معادله حذف شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and knowledge management in an insurance company

نویسندگان [English]

  • Kh. Abili
  • M. Zare Khalili

Department of Educational Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of social capital and knowledge management, this research was conducted in order to study the relationship between social capital and knowledge management in an insurance company using a descriptive-correlation method. To collect data related to social capital and knowledge management, researcher-made questionnaires were used, the validity of which was confirmed by experienced professors in this field, and their reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.84 and 0.80, respectively. Pearson's correlation and stepwise regression tests were used to analyze the data. The results of Pearson's correlation test indicated that there is a positive and significant relationship between organizational social capital and knowledge management. In addition, the results of the correlation test showed that all components of social capital have a positive and significant relationship with knowledge management. The results of the regression analysis also indicated that among the components of social capital, the four dimensions of networks, trust, relationships and mutual understanding as predictive variables have the criteria to enter the final regression equation to explain the changes in knowledge management (criterion variable). And the components of commitment, values and cooperation were removed from the equation due to not having a significant contribution in predicting knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Knowledge Management
  • Insurance Company

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image