فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش‌روی صنعت بیمه بوده است. براین‌اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به‌نظرمی‌رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ایران، براساس رویکرد نهادی است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات و تشریح مفاهیم مرتبط با رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، نهادها و کسب‌وکارهای فعال در بازار بیمه زندگی آمریکا و هند مطالعه شده و اطلاعات به‌دست‌آمده از این مرحله، مبنای بخش میدانی تحقیق قرار گرفته است. در بخش میدانی، اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق روش مصاحبه، گردآوری و از طریق روش کدگذاری باز و محوری، تجزیه‌و‌تحلیل گردیده است. در نهایت یافته‌های اصلی تحقیق شامل نهادها و کسب‌وکارهای فعال در کشورهای مورد مطالعه، نهادهای مؤثر بر تقارن اطلاعات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، کسب‌وکارهای قابل برون‌سپاری و نهادها و کسب‌و‌کار مورد نیاز بازار بیمه ایران، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of institutions and supportive businesses needed for Iran's development of life insurance

نویسندگان [English]

  • M. Motevaseli 1
  • Gh. Mahdavi 2
  • Y. Mirzaei Pari 1

1 Department of Entrepreneurship Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Entrepreneurship Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The lack of growth and development of life insurance has always been one of the issues facing the insurance industry. Therefore, it seems necessary to use a comprehensive approach to investigate the various dimensions of this problem. Therefore, according to the comprehensiveness of the institutional approach, this approach is the scientific and field basis of the current research.
The purpose of this study is to identify institutions and businesses that support life insurance in Iran, based on the institutional approach. In this research, while reviewing the literature and explaining the concepts related to the institutional approach, especially the four-level model of Williamson's institutional analysis, institutions and businesses active in the American and Indian life insurance markets were studied, and the information obtained from this stage became the basis of the field part of the research. . In the field section, the information obtained through the interview method was collected and analyzed through the open and axial coding method. Finally, the main findings of the research include institutions and businesses active in the countries under study, institutions affecting information symmetry between the insurer and the insured, businesses that can be outsourced, and institutions and businesses required by the Iranian insurance market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Institutions
  • institutional approach
  • the four-Level Institutional Analysis

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image