فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نفع قابل ‌بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه‌های خسارت محدود مانده و در حوزه‌ بیمه‌های اشخاص به موجب ماده‌ 23 قانون بیمه‌ ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه‌شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه‌ای - هم در بیمه‌های اشخاص هم بیمه‌های خسارت- تأکید می‌شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه‌شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه‌ انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت‌ اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل‌ ملاحظه‌ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته ‌است. درحالی که در قانون بیمه‌ ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه‌های خسارت، در رابطه با ضمانت ‌اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه‌های خسارات بلکه حتی در حوزه‌ بیمه‌های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of indemnity in the absence of insurable interest in Iranian law

نویسندگان [English]

  • M. Isanloo
  • F. Fooladgar

Department of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Insurable benefit is a relatively unknown concept in Iranian law, which is limited only to damage insurance and in the field of personal insurance, according to Article 23 of the Iranian Insurance Law approved in 1316, the criterion of satisfaction of the insured has been replaced by the concept of insurable benefit. This is despite the fact that in English insurance law, the concept of insurable interest is emphasized as the basic principle of insurance - both in personal insurance and damage insurance - and the alternative criterion, the satisfaction of the insured, has not been so favored by the judicial procedure and laws of this country. British insurance law has been paying attention to the dimensions of this concept and the guarantee of its implementation for more than a century, and considerable literature has been formed in this country's law, both in the economic aspect and in the legal aspect. While Iran's insurance law, like French law, despite emphasizing the necessity of benefit in damage insurance, there is no provision regarding the guarantee of its absence in the contract. This article aims to emphasize on the necessity of insurable interest not only in damage insurance but also in the field of personal insurance with a comparative approach, and on the other hand, according to the foundations of the country's legal system, to clarify the guarantee of the lack of interest in the insurance contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurable Interest
  • Wager
  • Moral Hazard
  • Risk
  • Sanction

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image