فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مقررات‌زدایی و به‌طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم‌ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به‌شمارمی‌رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه‌و‌تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه‌ ایران به‌صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر‌حله‌ای از طریق ترکیب روش برنامه‌ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی‌سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال‌های 1382 الی 1389 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد. در مرحله اول برای نخستین‌بار با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با خروجی غیرقطعی (بهینه‌سازی استوار)، کارایی شرکت‌های بیمه به‌صورت واقعی‌تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه‌و‌تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of canceling entry monopoly on the efficiency of Iranian insurance companies

نویسندگان [English]

  • S.Gh. Jalali Naeeni
  • M. Mahdavi Mazdeh
  • H.R. Nooralizadeh

Department of Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Deregulation and specifically the cancellation of entry monopoly is one of the most important institutional changes in the insurance industry in the last decade. In most countries of the world, many researches have been conducted on the analysis of the effect of institutional change on the industry. However, according to the survey, institutional changes and efficiency of Iran's insurance industry have not been studied together. While quickly reviewing the concepts of institutionalism, this article analyzes the privatization and efficiency of Iran's insurance industry during the years 1382 to 1389 by devising a two-step method by combining the mathematical planning method with the statistical method. In the first stage, for the first time, the efficiency of insurance companies has been calculated in a more realistic way by using data envelopment analysis with non-deterministic output (steady optimization). In the second stage or performance analysis, generalized estimator equations were used to examine other correlated variables that were not used in the coverage analysis model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Change
  • Performance Analysis
  • Robust Optimization
  • Data Envelopment Analysis
  • Generalized Estimating Equations

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image