فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس (1996) در پنج بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی، استقلا‌ل‌طلبی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به‌عنوان جامعة آماری انتخاب گردیده و پرسش‌نامه‌های استاندارد تهیه‌شده به منظور سنجش گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت، در میان کارشناسان و مدیران این شرکت توزیع و نتایج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تأثیر نسبتاً قوی بر عملکرد شرکت بیمه داشته است و ابعاد گرایش کارآفرینانه، هرچند از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند، لیکن تأثیر یکسانی بر عملکرد شرکت ندارند، به‌گونه‌ای که به ترتیب، ریسک‌پذیری، نوآوری و رقابت تهاجمی تقریباً در یک سطح، بیشترین تأثیر و پیشگامی و استقلال‌طلبی تأثیر کمتری را بر عملکرد شرکت دارند. همچنین مشخص گردید این شرکت از درجه متوسط ریسک‌پذیری، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و درجه ضعیف استقلال‌طلبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of entrepreneurial orientation based on Lumpkin and Dess model on the performance of private insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • M.H. Mobaraki
  • MR. Zali
  • S. Abdolvahab
  • H. Moghimi Esfandabadi

Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research seeks to investigate the effect of entrepreneurial orientation from the perspective of Lumpkin and Dess (1996) in the five dimensions of innovation, risk-taking, aggressive competition, pioneering, and independence on the performance of private insurance companies in Iran. For this purpose, the head office and Tehran branch of a private insurance company were selected as a statistical population, and standard questionnaires prepared in order to measure entrepreneurial tendencies and company performance were distributed among the experts and managers of this company, and the data results were evaluated using SPSS and PLS software. The results indicate that the entrepreneurial orientation had a relatively strong effect on the performance of the insurance company and the dimensions of the entrepreneurial orientation, although they have a high correlation with each other, but do not have the same effect on the company's performance, so that, respectively, risk-taking, innovation and aggressive competition are almost At one level, the greatest impact and pioneering and independence have less impact on the company's performance. It was also found that this company has an average degree of risk-taking, pioneering, innovation and aggressive competition and a weak degree of independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Performance
  • Risk Taking
  • Innovation
  • Private Insurance Company

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image