فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی‌های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی‌ نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع‌آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و توسط نرم‌افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه‌گیری، نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه‌اجتماعی بر کارآفرینی‌سازمان و فرهنگ‌سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ‌سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه‌اجتماعیبر کارآفرینی‌سازمان بر عهده دارد. ازاین‌رو به مدیران پیشنهاد می‌شود که با توسعه شبکه‌های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه‌پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards organizational entrepreneurship in the insurance industry: Focusing on the role of social capital and organizational culture

نویسندگان [English]

  • M.R. Esmaeili 1
  • S.H. Mousavi Nejad 1
  • N. Shahsiah 2

1 Department of Business Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image