فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایه لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک بیمه‌گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین‌نامه 69 بیمه مرکزی و با داده‌های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aggregation of underwriting risks in insurance industry of Iran using copulas (Hierarchical archimedean copulas approach)

نویسندگان [English]

  • M. Mirbgherijam 1
  • M.N. Shahiki Tash 1
  • Gh. Zamanian 1
  • A. Safari 2

1 Department of Economic Sciences, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Department of Insurance Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, underwriting risks of insurance industry aggregated with two different approaches; they are simultaneous aggregation with elliptical copulas and Archimedean copulas and hierarchical aggregation with Hierarchical Archimedean Copulas (HAC). And thus the required capital for insurance industry has been determined. Obtained results in the modeling dependency structure and aggregation of the underwriting risks using the data of loss ratio during 1975-2013 shows that, due to the different type of dependency structures of underwriting risks, the estimation of the minimum capital required across different approaches and copulas used are different from each other. Calculation of solvency required capital under the standard model of Directive No. 69 of Central Insurance Company to cover underwriting risks of insurance industry is 96,943,391 million Rials, using real data of the year 2013.However, estimated required capital with the risk measure VaR at 95% level of confidence is less than this amount, using elliptical copulas at first approach and using Clayton and Joey copulas at both approaches. Thus one  may conclude that using these types of copulas to determine the required capital of insurance firms leads to overestimating the solvency of firms compared to what is estimated using standard simple and linear aggregation methods models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copulas
  • Dependency structur
  • Hierarchical archimedean copulas
  • Insurance
  • Risk aggregation
  • Underwriting risk

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image