فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

3 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: به‌‌رغم اهمیت بالای بیمة درمان تکمیلی، یکی از موانع گسترش آن، مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای این نوع بیمه‌نامه است. بی‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای در قانون و دیدگاه‌های حمایتی سیاست‌گذاران در این زمینه، به تعیین حق‌بیمه‌ها ازسوی مراجع بیمه‌گر منجر می‌شود و به همین دلیل ممکن است با هزینه‌های انجام‌شده تطابق نداشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان بیمة درمان تکمیلی، و برآورد میزان تمایل به پرداخت آنهاست.
روش‌شناسی: در راستای پاسخگویی به این اهداف از روش‌های مطالعة کتابخانه‌ای، پانل خبرگی و روش آزمون انتخاب گسسته در کنار روش تحلیل توأمان استفاده گرفته شد.
یافته‌ها: براساس نتایج بخش کیفی، هشت ویژگی برای بستة بیمة درمانی در چهار سطح استخراج شد. یافته‌های بخش کمّی نیز نشان داد افراد در شهر تهران بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می‌آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. به‌علاوه پوشش خدمات سرپایی نیز نسبت به سایر ویژگی‌ها وزن بیشتری در ترجیحات افراد دارد. همچنین مطلوبیت و تمایل به پرداخت در مورد پوشش خدمات دندان‌پزشکی، قابل ‌توجه و در مورد پوشش مراقبت‌های طولانی‌مدت، خدمات پاراکلینیکی و توان‌بخشی در حد متوسط ارزیابی شد. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می‌کند و وجود این ویژگی در بسته تحت پوشش بیمة درمان تکمیلی کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین حق‌بیمه تأثیری منفی بر انتخاب بیمة درمان تکمیلی دارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های دموگرافیک (زمینه‌ای) و اجتماعی اقتصادی بیمه‌شده‌ها می‌تواند بر ترجیحات افراد مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری: بیشترین تمایل به پرداخت افراد، برای «خدمات دندان‌پزشکی» و «ارائة مراقبت در منزل» و «تعدد مراکز درمانی تحت قرارداد» است که باید در تنظیم قراردادها مورد توجه بیمه‌گران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the characteristics and levels of supplementary health insurance and estimating consumers' willingness to pay

نویسندگان [English]

  • N. Hozarmoghadam 1
  • M. Ghanbarzadeh 1
  • M. Bazyar 2
  • M. Abbasi 3

1 Department of Insurance Research, Insurance Research Center, Tehran, Iran

2 Department of Health Economics and Management, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

3 Department of Management Sciences and Health Economics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite the great importance of supplementary health insurance, one of the obstacles to its expansion is that the willingness to pay for it is not known. The disregard for insurance calculations in the law and the supportive views of policy makers in this area have meant that premiums have been set by the insurer and for this reason may not match the costs incurred. With this in mind, the main objective of this article is to identify the factors that influence consumers' willingness to pay for supplementary health insurance and to estimate their willingness to pay.
METHODS: To achieve these objectives, the library study, expert panel, and discrete choice experiment methods were used along with the common analysis technique.
FINDINGS: Based on the results of the qualitative part, eight features were extracted for the health insurance package at four levels. The results of the quantitative part also showed that people in Tehran derive the most benefit from insurance coverage for inpatient services. This benefit is greater for inpatient services in the private sector than in the public sector. In addition, coverage of outpatient services carries more weight in people's preferences than other characteristics. Also, the desirability and willingness to pay for coverage of dental services was significant and for coverage of long-term care, paraclinical services and rehabilitation was rated as moderate. Medical devices have the least benefit to people and the presence of this feature in the supplementary health insurance package has the least impact on people's willingness to pay. The insurance premium also has a negative influence on the choice of supplementary insurance. The results also show that the demographic (topical) and socioeconomic characteristics of the insured can influence people's preferences.
CONCLUSION: People are most willing to pay for "dental services", "home care" and "numerous medical centers under contract", which should be considered by insurers when drafting policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Choice Experiment
  • Joint Analysis Technique
  • Supplementary Health Insurance
  • Willingness to Pay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image