فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مطالعات عمومی بیمه، پژوهشکدۀ بیمۀ ایران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست‌محیطی یا سبز یک مسئلۀ در‌حال‌توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود.
روش‌شناسی: در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید شده‌اند. سپس چارچوبی از 24 زیر‌معیار که در 10 معیار تقسیم شده‌اند به‌دست آمده و در مرحلۀ بعد پرسشنامه‌ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به‌دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارائه شده است.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، در بین علت‌ها معیار هدف و مأموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و با بهینه‌سازی آن‌ها می‌توان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به‌شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینه‌سازی عوامل دیگر بهینه می‎‌شود. به‌علاوه، معیارهای هدف و مأموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن مؤثر024/0 کمترین اهمیت را داشتند
نتیجه‌گیری: صنعت بیمۀ ‌ایران بیشترین نمره را در معیارهای قیمت منصفانه و معقولانۀ محصولات و ارائۀ ارزش افزوده به مشتری در برابر هزینۀ پرداختی و کمترین نمره را در معیارهای تشکیل سمینارهایی برای آگاهی سازمان‌های طرف قرارداد از مسائل محیطی و کسب گواهینامه‌های زیست‌محیطی کسب کرده است. با استفاده از نظر مدیران شرکت‌های بیمه، بازاریابی سبز صنعت بیمۀ ‌ایران حسابرسی شده است و دریافتیم که نمرۀ بازاریابی سبز صنعت بیمۀ ‌ایران 7/2 است و کمتر از متوسط در مقیاس 1 تا 5 یعنی مقدار3 قرار دارد. در انتها پیشنهاداتی در دو بخش برای همۀ صنایع و سپس یک بخش اختصاصی برای صنعت بیمه به‌منظور بهبود این معیارها مطرح شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A fuzzy multiple criteria decision-making approach for green marketing audit in insurance industry

نویسندگان [English]

  • A. Khadivar 1
  • A. Ghorbani 1
  • L. Niakan 2

1 Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of General Studies of Insurance, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Objective: Environmental or green marketing is a developing subjet, and this type of marketing in recent years has affected the insurance industry, as an active industry in human social life. Based on this belief, in the research, an attempt has been made to identify the main standards of green marketing evaluation in general, so that based on that, a model for green marketing audit will be presented and Iran's insurance industry can move forward under this cover of green marketing.
METHODS: Methodology: In this regard, first tried to identify the main indicators of green insurance, then after thechnical assessmnet the experts of the insurance industry finally approved them. After that, 10 main criteria, which divided into 24 sub-criteria, obtained. In the questionnaire stage, between evaluation and insurance, the internal ratio of the qualities and the final weight of each quality obtained. The obtained results are analyzed using fuzzy DEMATEL and hierarchical method, and the final green audit model for the insurance industry presented.
FINDINGS: Findings: According to the obtained results, among the causes, purpose and agency have had the most important effect on all qualities. That is, this feature has the role of a stimulus and by optimizing them, other factors can be expected. Also, the green sales factor is strongly influenced by other factors, and by optimizing other factors, the sales factor will also be optimized. In addition, the objective and mission criteria with an effective weight of 0.23 were the most important and the green design criterion with an effective weight of 0.24 was the least important. Finally, using the opinion of insurance company managers, the green marketing of Iran's insurance industry has been audited and we found that the green marketing score of Iran's insurance industry is 2.7 so it is less than the average on a scale of 1 to 5, that is, the value of 3 has been obtained.
CONCLUSION: Iran Insurance Company has the highest score in the criteria of fair and reasonable price of its products and providing of added value to the customers against the paid costs. According to these results, this company has obtained the lowest score in the criteria of organizing seminars to inform the organizations of its contracting parties on environmental issues and obtaining environmental certificates. At the end, suggestions have been made in two sections for all industries and then a dedicated section for the insurance industry in order to improve these criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Audit
  • Fuzzy Decision-Making Trial and Decision Making Technique and Laboratory Evaluation(Fuzzy DEMATEL)
  • Green Marketing
  • Insurance Industry

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image