فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ‌پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده‌‌سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه در ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش ‌کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق‌ساخته بسته جمع‌آوری شده‌اند. ‌جامعه آماری ‌پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت‌های ‌بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ‌ما بودند که تعداد ‌320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به‌عنوان ‌حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده‌است.
یافته‌ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش‌شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که ‌از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. ‌مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان‌دهنده میزان همبستگی سازه‌ با شاخص‌های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه‌گیری ‌مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد ‌پیاده‌سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان‌های بیمه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. در این بین، تأثیر پیاده‌سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده‌است.
نتیجه‌گیری: ‌اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، ‌‌فناوری‌‌های وب و معماری‌های سرویس‌گرا می‌توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، ‌استفاده از بیمه الکترونیک باعث می‌شود شرکت‌ها سریع‌تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت‌های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده‌سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه‌های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه‌های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه‌های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب‌های بیمه‌ای و سایر موارد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of electronic insurance implementation on agility, competitive advantage and profitability of selected insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Seify
  • A. Sanayei
  • F.A. Aghdaie
  • M. Mohammad Shafiee
  • D. Mohamadi Zanjirani

Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the electronic insurance implementation and its impact on organizational agility, competitive advantage and profitability in selected insurance Companies in Iran.
METHODS: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The information of this research was based on the library information sources. A researcher-made questionnaire was used to examine three performance factors of insurance companies (i.e., market share, profitability, and wealth level). The research population includes academic professors and experts of insurance companies such as Iran, Asia, Parsian, Pasargad, Kausar, Alborz, Dana, Tejarat Nou, and Ma. These companies together have more than 70 percent of the market shares in the stock sector and are among the first-tier companies in Iran's insurance industry in terms of profitability and wealth factor. About 320 professors and insurance experts were selected by simple random sampling. Descriptive statistics were used for data analysis. Inferential statistics were also used to test research hypotheses and determine the relationship between independent variables and dependent variables. Data analysis was also done using structural equation method and statistical analysis in social science and partial least squares statistical software.
FINDINGS: All hidden variables had Cronbach's alpha value and composite reliability above 0.7, which indicates the internal consistency of the questionnaire. Also, the average value of the extracted variance for the variables was higher than 0.5, which indicates the degree of correlation between the structure and its indicators. Therefore, the convergent validity of the measurement model is also desirable. The Fornell and Larker criteria were used to test the divergent validity of the measurement model. Based on the results of this criterion, acceptable divergent validity was reported. The results of research hypotheses showed that the implementation of electronic insurance has a positive and significant effect on all three variables of agility and its dimensions, competitive advantage and profitability of insurance organizations Meanwhile, the effect of electronic insurance implementation on agility (β=0.611) was more than competitive advantage (β=0.476) and profitability (β=0.299).
CONCLUSION: Considering the new approach of insurance companies towards e-services, it is crucial to pay attention to the key success factors of such programs. Due to the very high importance of the successful implementation of electronic insurance for insurance companies and due to the lack of similar and comprehensive studies, it seems very necessary to carry out such research. The results of this research showed that successful implementation of electronic insurance has a positive and significant effect on the company's agility, competitive advantage, and profitability. The findings of the research provide practical suggestions in the field of information technology infrastructure development to the managers of the insurance industry and for future researches. For example, web technologies and service-oriented architectures can guarantee the agility of insurance by reducing the response time to customers, creating flexibility in responding to external needs. On the other hand, the use of electronic insurance allows companies to get strategic resources in the market faster and new complementary skills are created in the company so that they can maintain their superiority in the competition. Also, the implementation of electronic insurance reduces the costs of administrative bureaucracy, organizational levels and hierarchies, costs of purchasing paper and items, personnel costs, evasion and insurance frauds and other cases. It directly and indirectly affects the company's income and profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Competitive Advantage
  • Electronic Insurance
  • Insurance
  • Profitability
Cekrezi, A., (2015). Determinants of financial performance of the insurance companies: A case of Albania. Int. J. Econ., Commerce, Manage. 3(4): 1-10 (10 pages).
Hofstrand, D., (2015). Understanding profitability. Iowa State University extension and outreach. Retrieved. Ag Decisions Makers. File C3-24.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image