فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: کلان‌داده‌ها با سرعتی فزاینده‌ای در حال تبدیل ‌به یکی از نیروهای کلیدی سازمان در عصر حاضر هستند. این فناوری امکانات فراوانی را برای کسب، ذخیره‌سازی و تحلیل حجم عظمیی از داده‌های گردآوری‌شده از منابع مختلف در اختیار قرار می‌دهد. با وجود کاربردها و مزایای فراوان تحلیل کلان‌داده‌ها در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی شرکت‌ها، پذیرش این فناوری همواره با موانعی روبه‌رو بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع پذیرش تحلیل کلان‌داده‌ها در صنعت بیمه ایران است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف ‌کاربردی، از نظر طرح ‌توصیفی و از نظر روش گردآوری داده‌ها ‌پیمایشی است. در این پژوهش، ابتدا با مرور پیشینه و کسب نظرات تأییدی مدیران صنعت، موانع پذیرش تحلیل کلان‌‌داده‌ها در صنعت بیمه کشور شناسایی شده است. سپس از مدل‌سازی تفسیری‌ـ‌ساختاری جامع با تحلیل میک‌مک برای نگاشت روابط فی‌مابین و ساخت مدل سلسله‌ مراتبی حاکم بر این موانع استفاده شده است.
یافته‌ها: هزینه بالای سرمایه‌گذاری، عدم آمادگی زیرساخت‌های فنی شرکت، فرهنگ ضعیف سازمانی، فقدان تعهد مدیریت ارشد، محدودیت زمانی، مقاومت کارکنان، عدم همکاری میان واحدهای سازمانی، عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، لزوم حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی مشتریان و ضعف یا فقدان مقررات به‌عنوان 10 مانع عمده ‌پذیرش تحلیل کلان‌‌داده‌ها در صنعت بیمه ایران شناسایی شدند. به‌علاوه، استفاده از مدل‌سازی تفسیری‌ـ‌ساختاری جامع با تحلیل میک‌مک نشان داد ‌عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، عدم تعهد مدیریت ارشد، و ضعف یا فقدان مقررات موجود ‌موانع ریشه‌ای پذیرش تحلیل کلان‌‌داده‌ها در صنعت بیمه کشور هستند.
نتیجه‌گیری: ترکیب یافته‌های حاصل از مرور گسترده پیشینه پژوهش با دیدگاه‌های مدیران صنعت و تحلیل آنها توسط مدل‌سازی تفسیری‌ـ‌ساختاری جامع با تحلیل میک‌مک منجر به توسعه چارچوبی برای درک بهتر موانع پذیرش تحلیل کلان‌‌داده‌ها در صنعت بیمه کشور شد. این چارچوب به سیاست‌گذاران و مدیران صنعت بیمه کشور در اولویت‌بندی مسائل پیش روی و تدوین راهبردهای کارآمد توسعه تحلیل کلان‌داده‌ها در این صنعت یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the barriers to acceptance of big data analysis in Iran's insurance industry

نویسندگان [English]

  • M. Mansoori 1
  • A.A. Foukerdi 2

1 Department of Management, University of Qom, Qom, Iran

2 Departmentn of Management, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Big data is increasingly becoming a major organizational enterprise force to reckon with in this global era for all industries. It seemingly offers more features for acquiring, storing and analyzing voluminous generated data from various sources to obtain value-additions. Despite the advantages of big data analytics in enhancing performance and achieving the competitive advantage, there is substantial evidence that many organizations have faced some barriers to adoption and implementation of big data technologies. The insurance industry is no exception. However, the adoption and implementation of big data analytics in insurance organizations is relatively lagged and there is no study addressing this phenomenon so far in Iran insurance industry. Therefore, the main purpose of this study is to identify and analyze various barriers that affect the adoption and implementation of big data analytics in the insurance industry in the Iranian context and to investigate the inter-dependences between these barriers.
METHODS: The current research is an applied study in terms of objectives, a descriptive study in terms of research design, as well as a survey study in terms of data collection method. First, using a comprehensive review of existing literature and obtaining confirmatory opinions of industry managers, a list of barriers to adoption and implementation of big data analytics in the Iranian insurance industry have been identified. Then, Total Interpretive Structural Modeling (TISM) with matrice d' impacts croises multiplication appliqué an classement (cross-impact matrix multiplication applied to classification, abbreviated as MICMAC) analysis was used to map the interrelationships and develop a hierarchical structure among the identified barriers.
FINDINGS: The major barriers to adoption and implementation of big data analytics were identified and classified into 10 categories including cost of investment, lack of compatibility with technical infrastructure, weak organizational culture, lack of top management support, time constraints, staff resistance, lack of collaboration among departments, lack of access to experienced and skilled expertise, customer data privacy and security, and lack of regulations. In addition, lack of access to experienced and skilled expertise, lack of top management support as well as weakness or lack of regulations are the root barriers to the adoption and implementation of big data analytics in the Iranian insurance industry
CONCLUSION: Combining the literature review findings with the opinions of managers and industry practitioners, and analyzing them by total interpretive structural modeling with MICMAC led to the development of a framework for better understanding of barriers to the adoption and implementation of big data analytics in the Iranian insurance industry. This framework helps policymakers and managers to prioritize issues and develop effective strategies for the development of big data analytics. This study is the first of its kind to theorizing big data analytics adoption and implementation barriers and develops hierarchical relationships between them using ISM and MICMAC methodology in the Iranian insurance context. Finally, the paper provides several effective solutions to coping with barriers to adoption and implementation of big data technologies and recommended some future directions of research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Big Data Analytics
  • MICMAC
  • Technology Adoption
  • TISM

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image