فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار ‌مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری ‌مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: عملکرد مشتری عامل تعیین­کننده­ای در دستیابی شرکت­ها به مزیت رقابتی است و بررسی ‌عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، ‌پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری ‌است.
روش­شناسی: این پژوهش ‌از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش‌های آمیخته (کیفی و کمی) است.‌ به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله­ای استفاده شده تا ‌پژوهشگر ‌ابزار مورد نیاز را ‌تدوین نماید. جامعه آماری در ‌بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه­های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب‌نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش­های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ‌آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده­ها با بهره­مندی از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزارهای PLS و SPSS ‌تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می‌گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می‌گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می‌گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.
نتیجه­گیری: اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می­دهد که سازمان‌ها -به‌ویژه سازمان‌های خدماتی- باید توجه ویژه­ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.
 
طبقه­بندی موضوعی: M14، M30، M31

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of organizational culture on customer performance with emphasis on the role of business intelligence

نویسندگان [English]

  • A. Zarei 1
  • Z. Ahmadi Alvar 2

1 Associate Professor of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran. (Corresponding Author).

2 Ph.D Student in Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Objective: Customer performance is an important factor in achieving the competitive advantage for companies and is affected by various factors. Customer performance is drawing a clear picture of the diverse needs and wants of customers that increase through communication with customers. It includes attracting new customers, retaining existing customers, and increasing customer satisfaction and loyalty. This study aims to investigate the effect of organizational culture on customer performance with emphasis on the role of business intelligence. Variables such as knowledge management, organizational learning, systems thinking, organizational open-mindedness, and customer relationship management have also been examined.
Methodology: The present study is applied in nature and is a descriptive survey in terms of purpose and data collection. It is conducted using the mixed-method (qualitative and quantitative). In this study, a two-stage exploration plan has been used. This design is used when the researcher needs to develop such a tool due to the lack of research tools. The researcher first examines the research topic qualitatively with several participants, then uses qualitative findings as a guide for compiling questions and scales of the quantitative survey tools. In the second stage of data collection, the researcher implements and validates these tools in a quantitative way. The statistical population for the qualitative part of the study includes university professors familiar with the subject (Has related scientific, research, and experimental records). The statistical population for the quantitative part of the study includes the customers and personnel of the insurance units of Iran, Asia, Dana, and Alborz branches in Tehran. The sampling method is random disproportionate classification. An interview guide and a questionnaire was used for collecting qualitative and quantitative data respectively. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts, and its convergence validity was confirmed by the statistical methods. The questionnaire’s construct validity was assessed using confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha coefficient. Four criteria have been used to assure the quality of the reserach. Researchers have been involved with the topic for a long time, the data was reviewed and controlled by colleagues and participants [Credibility]; The environment and participants, and the study data were described in detail at the data collection stage [transferability]; All stages of activities such as research findings and how to interpret them have recorded [Confirmability]; All interviews were recorded, and written copies were made, data and methods were documented by the researchers [Dependability]. The two-coder intra-subject agreement method was used to ensure more reliability. Content analysis was used for data analysis. Data was analyzed by PLS and SPSS softwares.
Findings: According to the results of the interviews, three components were identified to measure the organizational open-mindedness variable, including exchange of knowledge and skills, clarification, and no prejudice (Impartiality). The present research findings indicate that Organizational culture influences customer performance through business intelligence and other mediating variables. Organizational culture affects knowledge management, organizational learning, and business intelligence. Knowledge management affects organizational learning, systems thinking, business intelligence, and customer relationship management. Organizational learning affects systems thinking, organizational open-mindedness, and customer relationship management. Systems thinking affects customer relationship management and business intelligence. Organizational open-mindedness affects business intelligence. Business intelligence affects customer relationship management and customer performance. Customer relationship management affects customer performance. Nevertheless, the effect of knowledge management on organizational open-mindedness, the effect of organizational learning on business intelligence, and the effect of organizational open-mindedness on customer relationship management were rejected.
Conclusions: Organizations, especially service organizations, should pay special attention to organizational culture. Competitive conditions are constantly changing, changes occur quickly, and the needs and wants of customers are affected and changed. If the company fails to adapt to the changing conditions of competition, it will be doomed to failure. Therefore, customer orientation must be institutionalized in the culture of the organization and be understood by all employees. In general, it can be said that the stronger an organization has a learning culture and its employees are more learning and better able to face competitive conditions, the more successful it is in communicating with customers and can get a better knowledge of customers, identify their needs faster and perform better in gaining a competitive advantage.
JEL Classification: M14,‌ M30,‌ M31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Performance
  • Organizational Culture
  • Business Intelligence
آرزمجو، هانیه.، قاسمی‌نژاد، هانیه و طیار، شاهین. (1393). اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش. پژوهشنامه بیمه، 29(3): 152-‌125.
احمدی الوار، زهرا.، پوراشرف، یاسان­اله و طولابی، زینب. (1396). بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری. مدیریت بازرگانی، 9(4): 716-‌689.
جلالی فراهانی، مجید.، فریدونی، مسعود و ظفری، رویا. (1396). ارائه مدل تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4(1): 48‌–‌41.
خسروزاده، زهره. (1397). بررسی رابطه هوش تجاری با مدیریت دانش و نوع تصمیم‌گیری مدیران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فروردین.
سروی همپا، حسین.، محمودی میمند، محمد.، سرلک، محمدعلی و امینی، محمدتقی (1397). شناسایی و رتبه­بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب­وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش. پژوهشنامه بیمه، 33(2): 105‌–‌85.
صلواتی، عادل.، رستمی نوروزآباد، مجتبی.، کمانگر، فرزاد و رحمانی نوروزآباد، سامان. (1393). تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، 5(18): 99‌–‌73.
فدایی، غلامرضا و اندایش، سیف­اله. (1394). رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه تهران. مطالعات دانش­شناسی، 1(2)، 54-‌41.
کربلایی، زینب و رحیمی، غلامرضا. (1395). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه­ای آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت صنعتی تبریز، 29 مهرماه.
کوشافر، مصطفی. (1397). تأثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان در بانک ملت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی راه دانش، بابل.
محجوب، علی.، اصغری اقدم، بهرام و محمدی، مینا. (1394). بررسی نقش فرهنگ سازمانی در یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش. مدیریت فرهنگی، 9(30): 57‌–‌45.
مرتضایی، علی.، سنگری، محمدصادق.، نظری شیرکوهی، سلمان و رزمی، جعفر. (1397). بررسی تأثیر شایستگی هوش تجاری بر فرایند مدیریت ارتباط با مشتری. مدیریت فناوری اطلاعات، 10(1): 234‌–‌209.
نجاری، رضا.، آذر، عادل.، احمدی، فریدون و جلیلیان، حمیدرضا. (1394). ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت­های تولیدی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 5(3): 173–‌139.
نظری، شهرام.، حسینی، حیدر و مراد علیزاده، بهناز. (1397). ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3): 20‌–‌11.
Ahmadi Alvar, Z., Pourashraf, Y. & Toulabi, Z. (2017). Investigating the relationship between sales culture with perceived value and customer performance. Business Management, 9(4): 689-716. (In Persian)
Antunes, H. & Pinheiro, P. (2020). Linking knowledge management, organizational learning and memory. Journal of Innovation & Knowledge, 5(2): 140-149.
Arazmjoo, H., Ghasemi Nejad, H. & Tayyar, S. (2014). The effect of organizational capabilities on competitive performance with regard to the mediating role of knowledge management. Insurance Research Journal, 29(3): 125-152. (In Persian)
Bhat, S. & Darzi, M. (2016). Customer relationship management: An approach to competitive advantage in the banking sector by exploring the mediational role of loyalty. International Journal of Bank Marketing, 34(3): 388-410.
Bin-Nashwan, S. A. & Hassan, H. (2017). Impact of customer relationship management on customer satisfaction and loyalty: A systematic review. Advanced Research in Business and Management Studies, 6(1): 86‌–‌107.
Cambra-Fierro, J. J., Centeno, E., Olavarria, A. & Vazquez-Carrasco, R. (2017). Success factors in a CRM strategy: technology is not all. Strategic Marketing, 25(4): 316-333.
Creswell, J., Plano Clark, V., Gutmann, M.  & Hanson, W. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, 209(240): 209-240.
Chen, G., Tjosvold, D., Li, N., Fu, Y. & Liu, D. (2011). Knowledge management in Chinese organizations: collectivist values for open-minded discussions. The International Journal of Human Resource Management, 22)16(: 3393–3412.
Cheung, S., On, W., Peter, S., Wu, P. & Ada, W. (2010). Towards an organizational culture framework in construction. International Journal Project Management, 29(1): 33-44.
Chibuzor, A. A., Jovita, O. U. & Onyemachi, U. C. (2019). knowledge management and organizational innovation. Strategic Journal of Business and Social Science, 2(2): 95-106.
Das, S., Mishra, M. & Mohanty, P. K. (2018). The impact of customer relationship management practices on customer retention and the mediating effect of customer satisfaction. International Journal of Management Studies, 1(4): 95-103.
Driskill, G. (2018). Organizational culture in action: A cultural analysis workbook. Routledge.
Ehsanfar, G. & Grossi, E. (2016). The effect of customer knowledge on organizational performance with regard to the role of customer relationship management and marketing capabilities in insurance companies. Insurance Research Journal, 31(4): 49-72. (In Persian)
Eidizadeh, R., Salehzadeh, R. & Esfahani, A. (2017). Analysing the role of business intelligence, knowledge sharing and organisational innovation on gaining competitive advantage. Journal of Workplace Learning, 29(4): 250- 267.
Ellis, A. (2003). Early theories and practices of rational emotive behavior therapy and how they have been augmented and revised during the last three decades.  Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 21(3-4): 219.
Fadaee, G. & Andishe, S. (2015). The relationship between organizational culture and knowledge management. Cognitive knowledge Studies, 1(2): 41-54. (In Persian)
Farooq, R. (2019). Developing a conceptual framework of knowledge management. International Journal of Innovation Science, 11(1): 139-160.
Ghanavati, M. (2014). The effect of corporate culture and market orientation on Iranian industrial SMEs’ performance. Iranian Journal of Management Studies, 2(7): 413-436.
Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R. & Lozano-Quilis, J. (2020). Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1): 2733-2750.
Goncalves, H. & Sampaio, P. (2012),The customer satisfaction– customer loyalty relationship. Management Decision, 50(9): 1509–1526.
Guba, E. & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research. London CA: Sage.
Jalali Farahani, M., Fereydooni, M. & Zafari, R. (2017). Model explaining the impact of organizational culture on organizational learning and human productivity. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 4(1): 41-48. (In Persian)
Karbalaei, Z. & Rahimi, G. (2016). Investigating the relationship between organizational learning and customer relationship management success. 5th National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz Industrial Management Organization. (In Persian)
Khosruzadeh, Z. (2018). Investigating the relationship between business intelligence with knowledge management and managers' decision making type. MSc Thesis, Farvardin Institute. (In Persian)
Kianto, A., Shujahat, M., Hussain, S., Nawaz, F. & Ali, M. (2019). The impact of knowledge management on knowledge worker productivity. Baltic Journal of Management, 14(2): 178-197.
Koushafar, M. (2018). The impact of customer relationship management application on customer satisfaction. MSc Thesis, Babol. (In Persian)
Laursen, G. H. & Thorlund, J. (2016). Business analytics for managers: Taking business intelligence beyond reporting. John Wiley & Sons.
Lee, L. & Green, E. (2015). Systems thinking and its implications in enterprise risk management. Journal of Information Systems, 29(2): 195–210.
Lee, J., Park, S., Baek, I. & Lee, S. (2008). the impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments. Industrial Marketing Management, 37: 848-855.
Mahjub, A., Asghari Aghdam, B. & Mohammadi, M. (2015). investigating the role of organizational culture in organizational learning and knowledge sharing. Cultural Management, 9(30): 45-57. (In Persian)
Mahmood, F. (2013). Impact of information technology usage by banks on customer satisfaction in banking sector of Pakistan. Management and Administrative Sciences Review, 2(2): 221-232.
Mak, L. & Marshall, S. (2004). Perceived mattering in young adults’ romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 21(4): 469-486.
Memon, S., Qureshi, A. & Jokhio, A. (2020). The role of organizational culture in knowledge sharing and transfer in Pakistani banks: A qualitative study. Global Business and Organizational Excellence, 39(3): 45-54.
Mortezaie, A., Sangari, M. S., Nazari Shirkouhi, S. & Razmi, J. (2018). The impact of business intelligence competency on the customer relationship management process. Information Technology Management, 10(1): 209–234. (In Persian)
Najari. R., Azar, A., Ahmadi, F. & Jalilian, H. (2015). Introducing intelligent organization factors framework in manufacturing companies. Human Resource Management Research, 5(2): 139–173. (In Persian)
Nazari, S., Hosseini, H. & Morad Alizadeh, B. (2018). The relationship between organizational learning and knowledge management with organizational agility. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 5(3): 11-20. (In Persian)
Salavati, A., Rostami Noroozabad, M., Kamangar, F. & Rahmani Noroozabad, S. (2014). Systematic thinking and knowledge management establishment. Strategic Management Studies, 18: 73-99. (In Persian)
Sangari, M. S. & Razmi, J. (2015). Business intelligence competence, agile capabilities, and agile performance in supply chain: An empirical study. The International Journal of Logistics Management, 26(2): 356-380.
Sarvi Hampa, H., Mahmoudi Meymand, M., Sarlak, M. A. & Amini, M. T. (2018). Identifying and ranking the success factors of business intelligence with the approach of establishing knowledge management. Insurance Research Journal, 33(2): 85-105. (In Persian)
Schwaninger M. (2009). Intelligent organization: Powerful models for systemic management. Springer-Verlage Berlin Heidelberg.
Tohidinia, M. )2011(. Predictors and outcomes of relationship quality: A guide for customer-oriented strategies. Business Strategy Series, 12(5): 242-256.
Yaghoubi, N., Khaksar, S. M. S., Banihashemi, S. A., Jahanshahi, A. A., & Nawaser, K. (2011). The impact of knowledge management on customer relationship management. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 34: 76-86.
Wetzels, M., Odekkerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. Management Information Systems Quarterly, 33(1): 177.
‌Zhang, C., Xue, L. & Dhaliwal, J. (2015). Alignments between depth and breadth of inter-organizational systems deployment and their impact on firm performance. Information and Management, 1(53): 79-90.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image