فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت و نقش بسزای این آموزش‌‌ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره‌‌های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می‌‌شوند. لذا مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت حرفه‌‌ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن‌‌خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPP چهار نوع ارزشیابی را ارائه می‌کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون‌داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون‌داد یا محصول.   
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارکنان یک شرکت بیمه‌‌ای هستند، روش نمونه‌‌گیری در این پژوهش طبقه‌‌ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌‌افزار SMART PLS و SPSS ‌تحلیل شده است.
طبق نتایج به‌دست‌آمده آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو‌ن‌داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو‌ن‌داد و کیفیت زمینه به‌ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون‌داد و کیفیت برون‌داد به‌ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of in-service training on competencies and occupational performance of employees in an insurance company

نویسندگان [English]

  • A. Dehghani 1
  • A.R. Daghighi Asli 2
  • F. Pourvali 3

1 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University of Tehran(South Tehran Branch), Tehran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University of Tehran(Central Tehran Branch), Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad university of Tehran(North Tehran Branch), Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the increasing importance of in-service training and their notable role in improving the employees' performance, the training courses are evaluated with the purpose of increasing the desirable quality.
Therefore, the focus the current study is to assess the effectiveness of in-service professional training courses on the competencies and performances of an insurance company employees. In this research, the CIPP model is utilized to evaluate the quality of in-service training. The CIPP model provides four types of evaluation, including Context, Input, Process and Product or Output.
The research is a Survey-Descriptive one. The statistical population includes all of 217 employees of an insurance company, and the sampling methods applied are Random and Stratified Sampling. The data were analyzed applying SPSS and Smart PLS software systems.
According to the results, the in-service training has direct and positive impact on the employees' competencies that each of the quality dimension, quality input, quality process, quality output, and quality context have the most to the least impact on the employees' competencies, respectively. Also, based on the research results, the in-service training has direct and positive impact on the employees' performances that each of the dimension quality context, quality process, quality input, and quality output have the most to the least impact on the employees' performances, respectively. Finally, it can be concluded that the employees' competencies has direct and positive impact on the employees' performances.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image