فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم کشاورزی، دانشکده علوم پایه و کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رودهن)، تهران، ایران

2 گروه بیم‌سنجی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

محاسبه‌‌ حق‌بیمه‌‌ نسبی در سیستم‌‌های پاداش- جریمه به روش‌‌های بیزی مورد استفاده و تأیید اغلب اکچوئری ها است اما نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌‌های بیزی به دلایلی مثل پیچیدگی محاسبات، کاربردی نبوده و در عمل قابل استفاده نیست. در این مقاله دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه نسبی در سیستم پاداش-جریمه پیشنهاد می‌‌شود. روش اول بر اساس استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی (حداکثر عدم قطعیت) و روش دوم بر اساس استنباط بیزی در فضای پارامتری مقید تحت شرط وجود یک رابطه ترتیبی است. روش‌های پیشنهادی با استفاده از معیارهای استاندارد با روش بیزی مقایسه شده و بهین بودن آنها در عمل نتیجه می‌‌شود. سرانجام حق‌بیمه‌‌های نسبی محاسبه‌شده با استفاده از روش‌‌های پیشنهادی با مقادیر مورد استفاده در سیستم پاداش-جریمه‌‌ کشور مقایسه می‌‌شوند و نتایج، نیاز به تغییر سیستم فعلی را نشان می‌‌دهد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two new methods for determining relativity premium in Iranian bonus-malus system

نویسندگان [English]

  • M. Teimourian 1
  • A.T. Payandeh Najafabadi 2
  • M.Gh. Vahidi Asl 2

1 Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Tehran, Iran

2 Department of Actuarial, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Computing relative premiums in Bonus-Malus systems based on Bayesian methods is used and confirmed by most of actuaries, but due to the complexity of computations, the obtained results based on the Bayesian methods are not utilizing and suitable for use in practice. Two new methods for evaluation of relative premium in the Bonus-Malus system have been proposed in the current article. The first method is based on using Maximum Entropy Theory (Maximum Uncertainty) and the second method is based on Bayesian inference for constrained parameters space under the existence of Serial relation conditions. The proposed methods are compared with Bayesian method utilizing the standards measures and optimum results obtained. Finally, the relative premium calculated utilizing the proposed methods are compared with the applied amounts in the Iranian Bonus-Malus system and the results indicated that the current system must improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum entropy theory
  • Bonus-malus system
  • Relative premiu
  • Constrained parameter space

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image