فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های بیمه و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت بیمه کشور است تا شرکت‌های بیمه بتوانند نقش و تأثیر خود را در جامعه افزایش داده و با جلب اعتماد عمومی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود یابد. لذا به‌منظور کاهش مسائل و چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه کشور و با هدف بهبود نوآوری در صنعت بیمه سعی شده با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های بیمه ایرانی، ضمن مطالعه و تحلیل الگوها و مدل‌های مختلف نوآوری و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در شرکت‌های بیمه، مدل مفهومی اولیه متناسب با نوآوری در صنعت بیمه کشور طراحی شود و این مدل به صاحب‌نظران، متخصصین و خبرگان بیمه و اساتید دانشگاه ارائه و پس از جمع‌آوری نظرات آنان، با بررسی و لحاظ کردن این نظرات، پرسش‌نامه میدانی تنظیم و پس از تجزیه‌وتحلیل آماری و سنجش میزان دخالت هریک از متغیرها در مدل پیشنهادی و آزمون صحت و قابلیت اجرای آنها در عمل، نهایتاً مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده وراهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors of innovation in Iranian insurance industry

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudi Meymand 1
  • N. Mazloomi 2
  • F. Vojdani 1

1 Department of Business Management, Faculty of Management, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose behind the current study is to identify the effective factors influencing on the innovation in the insurance companies and to institute the culture of innovation in the Iranian insurance industry to enable the insurance companies increase their role and effect on the society and with public confidence, the insurance penetration coefficient in the country will improve. So, in order to reduce the problems and challenges facing the Iranian insurance industry and with purpose of improving the innovation in the Iranian insurance companies while studying and analyzing the patterns and different models of innovation and identifying the variables which affect the innovation in the insurance companies, the initial conceptual model which fits to the innovation in the Iranian insurance industry is designed and this model provided to the scholars, specialists and experts in the insurance companies and professors of university. Based on their view points, the comments were reviewed and considered and the field questionnaire prepared and after statistical analysis and evaluation of the involvement of each of the variables in the recommended model and testing its validity and applicability in practice, the innovative structural model for the insurance industry extracted and tested and some solutions to the innovation in the Iranian insurance industry provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3 Ramifications model
  • Cross-validate
  • Exploratory and confirmatory factor analysis
  • Insurance
  • SEM

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image