فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، الگوی رابطه بین قابلیت اجرا و اثربخشی راهبرد در صنعت بیمه بررسی شده است. این تحقیق براساس نتیجه، توسعه‌ای؛ بر اساس هدف، تبیینی- توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کمّی- کیفی (ترکیبی) و بر اساس نقش محقق، مستقل از فرایند تحقیق است. راهبرد این تحقیق به لحاظ کمّی، پیمایش و به لحاظ کیفی نظریه‌ داده بنیاد است. جامعه آماری گروه اول برای اجرای روش کیفی تحقیق، شامل 17 خبره از اعضای هیئت مدیره‏،‏ مدیران عامل و ارشد شرکت‌های بیمه است که برای شناسایی عناصر اجرایی‌کردن راهبرد با آن ها مصاحبه اختصاصی صورت گرفته است. انتخاب این گروه بر اساس شیوه قضاوتی هدفمند است. جامعه آماری گروه دوم برای بخش کمّی تحقیق شامل مدیران عامل، ارشد و معاونت‌های صنعت بیمه است که با استفاده از فرمول جامعه نامحدود کوکران 102 نفر است و به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با تعداد مدیران هر شرکت بیمه انتخاب شده‌اند. به‌منظور سنجش میزان پایایی پرسش‌های تحقیق از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی سازه پرسش‌نامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج این آزمون‌ها نشان می‌دهد که پرسش‌ها از پایایی و روایی لازم برخوردار است. از روش نظریه داده بنیاد برای تحلیل داده‌های مصاحبه و از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌های پرسش‌نامه استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‌داری بین اجرایی کردن راهبرد و اثربخشی آن در صنعت بیمه است. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 73/0 است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد که از دیدگاه خبرگان صنعت، ابعاد اجرایی کردن راهبرد در صنعت بیمه شامل عوامل انسانی، سازمانی، راهبردی و محیطی است که توجه به این عوامل، میزان اثربخشی آن یا به عبارتی دیگر میزان تحقق هدف‌های راهبردی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of the relationship between feasibility and strategy effectiveness (case study: Iran's insurance industry)

نویسندگان [English]

  • N. Mazloomi
  • S.A. Hashemi

Department of Strategic Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the pattern of the relationship between the feasibility and the effectiveness of the strategy in the insurance industry has been examined. This research is based on the developmental result; Based on the purpose, descriptive-explanatory; Based on the type of data, quantitative-qualitative (combined) and based on the role of the researcher, it is independent of the research process. The strategy of this research is quantitative in terms of survey and qualitatively in terms of foundational data theory. The statistical population of the first group for the implementation of the qualitative research method includes 17 experts from the members of the board of directors, managing and senior managers of insurance companies, with whom a special interview was conducted to identify the elements of implementing the strategy. The selection of this group is based on a purposeful judgment method. The statistical population of the second group for the quantitative part of the research includes managing directors, senior managers and vice presidents of the insurance industry, which is 102 people using the formula of Cochran's unlimited population, and they have been selected according to the stratified sampling method according to the number of managers of each insurance company. Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the research questions and confirmatory factor analysis was used to measure the construct validity of the questionnaire. The results of these tests show that the questions have the required reliability and validity. Foundation data theory method was used to analyze the interview data and Pearson's correlation coefficient and structural equation model were used to analyze the questionnaire data. The results of this research indicate that there is a significant relationship between strategy implementation and its effectiveness in the insurance industry. The correlation coefficient between these two variables is 0.73. The results of the qualitative data analysis show that from the point of view of industry experts, the dimensions of implementing strategy in the insurance industry include human, organizational, strategic and environmental factors, which increases its effectiveness or, in other words, the degree of realization of strategic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executing Strategies
  • Strategic Objectives
  • Contextual Factors
  • Content Factors
  • Process Factors

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image