فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه MBA، دانشگاه پیام نور، تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

از دغدغه‌های سازمان‌ها، امکان‌سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی هوش‌‌تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده‌اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی هوش‌تجاری درنظرگرفته‌شد که عبارت‌اند از: همراستایی استراتژیک کسب‌و‌کار و فناوری اطلاعات، مدیریت پورتفولیو، مشارکت سازمان و فناوری ‌اطلاعات، آمادگی فنی سیستم‌های هوش‌تجاری و انبار داده، فرهنگ مهندسی فرایند تصمیم‌گیری، فرهنگ بهبود فرایندی مداوم و فرهنگ به‌کارگیری اطلاعات و ابزارهای تحلیلی. براین اساس پرسش‌نامه‌ای شامل 39 گویه تدوین شد و یک شرکت بیمه با 245 نفر کارمند تمام‌وقت، به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه‌ای مشتمل بر 150 نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه تهیه شده در بین آن ها توزیع گردید. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده ‌شد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر همراستایی استراتژیک و مدیریت پورتفولیو در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی از نظر مشارکت سازمان و فناوری ‌اطلاعات، فرهنگ بهبود فرایندی مستمر، فرهنگ استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی، فرهنگ روشمندساختن و مهندسی جریان تصمیم‌گیری و آمادگی فنی سیستم‌های هوش‌تجاری و انبار‌داده‌ها در وضعیت متوسط قرار دارد. درنهایت برمبنای یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر سازمان‌ها در پیاده‌سازی هوش‌تجاری مطرح شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of implementing business intelligence in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • A. Khodaei
  • D. Karimzadegan Moghadam

Department of MBA, Payam Noor University, Tehran West, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the concerns of organizations is feasibility and awareness of the organization's readiness for implementing business intelligence. In this article, using the approach provided by Steve Williams and Nancy Williams, seven indicators were considered to measure the readiness of organizations to implement business intelligence, which are: strategic alignment of business and information technology, portfolio management, organization and information technology participation, technical readiness of business intelligence systems. And data warehouse, the culture of decision-making process engineering, the culture of continuous process improvement, and the culture of using information and analytical tools. Therefore, a questionnaire containing 39 items was compiled and an insurance company with 245 full-time employees was selected as the statistical population. A sample consisting of 150 employees of that company was selected using a random method and the prepared questionnaire was distributed among them. Construct validity was measured using confirmatory factor analysis and its reliability was measured by Cronbach's alpha test. The results showed that the company under investigation is in a favorable position in terms of strategic alignment and portfolio management, but in terms of organizational and information technology participation, the culture of continuous process improvement, the culture of using information and analytical tools, the culture of methodical construction and engineering of the decision-making process and technical preparation. Business intelligence systems and data warehouses are in average condition. Finally, based on the research findings, suggestions were made for better preparation of organizations in the implementation of business intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Intelligence
  • Business Intelligence
  • Insurance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image