فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

چکیده

هدف ما در این پژوهش، بخش‌بندی مشتریان یک شرکت بیمه است. برای این منظور، ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با مشتریان و خبرگان صنعت بیمه، تعداد 30 متغیر به عنوان ارزش‌های موردانتظار مشتریان شناسایی شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای K میانگین و آزمون کای‌دو پیرسون استفاده شد. بعد از مشخص شدن متغیرها، پرسش‌نامه‌ای با مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت تهیه و پس از مشخص‌شدن روایی و پایایی توزیع و در‌نهایت تعداد 371 پرسش‌نامه گردآوری شد. پس از مهیا شدن داده‌ها با انجام تحلیل عاملی این متغیرها در قالب 5 عامل (کیفیت، مالی، انسانی، ملموس‌ها و سهولت) خلاصه شدند که این عوامل در مجموع بیش از 62% از واریانس کل را تبیین می‌کردند. سپس بر اساس نتایج به‌دست‌آمده و انجام تحلیل خوشه‌ای، 4 خوشه از مشتریان (قیمت‌گرا، خدمت‌گرا، سهولت‌گرا و رابطه‌گرا) شناسایی شد. درنهایت نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه‌های مشتریان از نظر متغیر‌های سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان درآمد تفاوت معناداری با هم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clustering of insurance customers based on expected values

نویسندگان [English]

  • S. Shirkavand 1
  • Gh. Jokar 1
  • A.R. Mazidi 2

1 Department of Business Management, University of Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Islamic Azad University, Aliabad Katul branch, Golestan, Iran

چکیده [English]

Our goal in this research is to segment the customers of an insurance company. For this purpose, first by examining the background of the research as well as interviewing customers and insurance industry experts, 30 variables were identified as the expected values of customers. Factor analysis, K-means cluster analysis and Pearson chi-square test were used for data analysis. After identifying the variables, a questionnaire with a five-point Likert scale was prepared, and after determining the validity and reliability of the distribution, 371 questionnaires were collected. After preparing the data, by performing factor analysis, these variables were summarized in the form of 5 factors (quality, financial, human, tangible and ease), which explained more than 62% of the total variance. Then, based on the obtained results and cluster analysis, 4 clusters of customers (price-oriented, service-oriented, convenience-oriented and relationship oriented) were identified. Finally, the results of the chi-square test showed that the clusters of customers have significant differences in terms of age, marital status, education level and income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Market Segmentation
  • Expected Values

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image