فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، کرج، البرز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

بیمه عمر در جهان کنونی، از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن می‌شود و مهم‌ترین نقش آن در تأمین و تضمین آتیه خانواده‌هاست. بیمه‌های عمر از منابع سرمایه‌گذاری‌های عظیم هستند و نقش پس‌اندازی برجسته‌ای دارند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی (سطح درآمد سرانه، تورم، سطح توسعه مالی و بیکاری)، عوامل جمعیتی (نسبت وابستگی افراد، سطح تحصیلات و شهرنشینی) و عوامل نهادی (ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کشورهای درحال‌توسعه منتخب جهان طی دوره 2009- 2001 با استفاده از روش پنل دیتا (داده‌های مقطعی) است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سطح درآمد سرانه، سطح توسعه مالی، حاکمیت قانون، سطح تحصیلات و شهرنشینی از جمله عواملی هستند که تأثیر مثبتی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه دارند. متغیرهای تورم، بیکاری و اثربخشی دولت، رابطه معکوسی با تقاضای بیمه عمر دارند و دو متغیر نسبت وابستگی افراد و ثبات سیاسی، رابطه معناداری با تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on life insurance demand among selected developing countries

نویسندگان [English]

  • F. Esmaeli 1
  • H. Mirzaei 1
  • A. Assadzadeh 2

1 Department of Economics, Payam Noor University, Karaj, Alborz, Iran

2 Department of Economics, Tabriz University, East Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

In today's world, life insurance is one of the most important economic tools and it has many uses, and its most important role is in providing and guaranteeing the future of families. Life insurances are a source of huge investments and play an important role in savings. The purpose of this research is to investigate the effect of economic factors (level of per capita income, inflation, level of financial development and unemployment), demographic factors (dependency ratio, education level and urbanization) and institutional factors (political stability, rule of law and government effectiveness) on insurance demand. Life expectancy in Iran and selected developing countries of the world during the period of 2001-2009 using the panel data method (cross-sectional data). Research findings show that the level of per capita income, level of financial development, rule of law, level of education and urbanization are among the factors that have a positive effect on the demand for life insurance in the studied countries. Inflation, unemployment, and government effectiveness variables have an inverse relationship with life insurance demand, and the two variables of people's dependency ratio and political stability do not have a significant relationship with life insurance demand in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance Demand
  • Economic Factors
  • Demographic and Institutional Factors
  • Developing countries
  • Panel Data Method

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image