فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری نسبت به نام تجاری در شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها در شهر تهران است و جامعه پاسخ‌گویان آن عبارت‌اند از مشتریان و استفاده‌کنندگان از خدمات شرکت‌های مذکور. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علاقه نسبت به نام تجاری، بیشترین تأثیر را بر مقوله وفاداری مشتریان دارد. البته تعهد نسبت به نام تجاری و رویکردهای عاطفی در بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک نیز در جلب وفاداری مشتریان به طور مستقیم و غیر مستقیم مؤثرند. از میان مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک، رویکردهای عاطفی بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان داشته است. بعد از آن متغیرهایی مانند منحصربه‌فردبودن، اعتماد و تصویر ذهنی، بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان داشته‌اند. در این میان متغیر «هزینه تغییر» هیچ گونه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم معناداری بر بهبود سطح وفاداری مشتریان نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancement of the customer loyalty using a strategic relationship marketing (Case study: Insurance companies affiliated to the banks)

نویسندگان [English]

  • S. Sehhat 1
  • S.K. Nourbakhsh 2
  • L. Rezaee Hajidehi 2

1 Department of Business Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research has been done with the aim of identifying factors affecting brand loyalty in insurance companies affiliated with banks. The statistical population includes insurance companies affiliated with banks in Tehran, and the respondent population consists of customers and users of the services of the aforementioned companies. The research results show that brand interest has the greatest impact on customer loyalty. Of course, commitment to the brand and emotional approaches in strategic relationship marketing are also effective in attracting customer loyalty directly and indirectly. Among the components of strategic relational marketing, emotional approaches have had the greatest impact on customer loyalty. After that, variables such as uniqueness, trust and mental image have had the greatest impact on customer loyalty. In the meantime, the "switching cost" variable has not had any significant direct or indirect effect on improving the level of customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Loyalty
  • Commitment to Brand
  • Interest to Brand
  • Strategic Communication Management

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image