فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

اصلاح نهادها با هدف بهبود رفاه جامعه از اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. در این تحقیق کارایی شرکت‌های بیمه و اثر اصلاح نظام نرخ‌دهی و تعرفه (تغییر نهادی) در سال 1388 تجزیه‌ و تحلیل شده است. برای این منظور در مرحله اول کارایی شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1390-1382 با رویکرد ترکیبی گرام-اشمیت و تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است. در این مرحله ابتدا همبستگی بین متغیر‌های مدل توسط الگوریتم گرام - اشمیت کاهش پیدا ‌کرده و سپس اندازه کارایی شرکت‌ها توسط مدل MSBM- که توانایی مواجهه با اعداد منفی را دارد - محاسبه ‌شده است. در مرحله دوم توسط مدل GEE اثر آزادسازی نظام تعرفه و دیگر متغیر‌های محیطی توضیح‌دهنده بر کارایی شرکت‌های بیمه طی 9 سال بررسی ‌گردیده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اصلاح نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌‌‌‌های بیمه اثر منفی داشته و باعث افت کارایی شرکت‌های بیمه شده است. در انتها راه‌کارهای مناسب برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهاد شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of liberalizing the tariff system on the efficiency of insurance companies

نویسندگان [English]

  • A.A. Najafi 1
  • E. Farokhnejad 2
  • H.R. Nouralizadeh 3

1 Department of Financial Engineering, Khwaja Nasiruddin Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2 Department of Financial Engineering, Khwaja Nasiruddin Toosi University of Technology, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reforming institutions with the aim of improving society's welfare is one of the goals of economic policymakers. In this research, the efficiency of insurance companies and the effect of reforming the rate and tariff system (institutional change) in 2018 have been analyzed. For this purpose, in the first stage, the efficiency of insurance companies during the years 1382-1390 has been calculated with the combined approach of Gram-Schmidt and data coverage analysis. At this stage, first, the correlation between the variables of the model is reduced by the Gram-Schmidt algorithm, and then the efficiency of the companies is calculated by the MSBM model, which has the ability to deal with negative numbers. In the second stage, the effect of liberalizing the tariff system and other explanatory environmental variables on the efficiency of insurance companies during 9 years has been investigated by the GEE model. The results of the research showed that the reform of the tariff system had a negative effect on the efficiency of insurance companies and caused a decrease in the efficiency of insurance companies. At the end, suitable solutions are proposed to get out of the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Analysis
  • Data Envelopment Analysis
  • Gram-Schmidt Algorithm
  • Efficiency of Insurance Companies

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image