فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

هره‌گیری از روش‌های بهبود، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می‌رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینۀ پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری به اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی یک شرکت بیمه‌ای پرداخته‌ شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخص‌ها با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی رتبه‌بندی شده‌اند. بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین می‌توان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به ‌طور نسبی، ریسک سرمایه‌گذاری، هزینۀ تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به‌ترتیب تأثیرگذارترین عامل‌ها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the performance indicators of an insurance company using gray multi-criteria decision making method

نویسندگان [English]

  • H. Rezghi Shirsavar 1
  • M. Vali 2

1 Department of Management, School of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Semnan, Iran

2 Department of Management, School of Management, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Utilizing the methods of improvement, evaluation, prioritization and performance control help the organization in knowing the extent of achieving the goals. In this research, to evaluate the performance of insurance companies by reviewing the literature and the background of the research, the effective criteria on performance evaluation were identified, and then through the opinions of experts, 18 important criteria were screened and by using the gray multi-criteria decision-making method, the performance indicators of an insurance company were prioritized. Is. This research is a descriptive-survey research in terms of its nature and research method, and the indicators are ranked by fuzzy hierarchical analysis method. Based on the results, the average value of experts' opinions was calculated using fuzzy Delphi method for 18 indicators out of 23 suggested indicators above 7, so it can be said that 18 indicators are approved. Also, the results show that investment risk is the most important factor in performance evaluation and should have the most weight in the evaluation. Relatively speaking, investment risk, advertising and marketing costs, and the use of electronic technology in insurance industry services are the most influential factors in financial criteria, customer, and internal processes and services in evaluating the performance of the insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Functional Indicators
  • Grayscale Decision Making

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image