فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 شرکت بیمۀ آسیا، تهران، ایران

چکیده

به موجب مادۀ 8 آیین‌نامۀ شمارۀ 74 بیمۀ تکمیلی درمان، که شرکت‌های بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۰ ملزم به اجرای آن شدند، به شرکت‌های بیمه‌گر این امکان داده می‌شود که از گروه‌هایی با اعضای کمتر از ۵۰ نفر آزمایش و معاینۀ پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامۀ سلامتی یا معاینات انجام‌شده، از بیمه‌کردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائۀ پوشش هزینۀ زایمان و بیماری‌هایی که سابقۀ قبلی دارند، خودداری کنند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر این ماده بر میزان کژگزینی در بنگاه‌های کوچک، با استفاده از داده‌های ثبتی بیمه‌گذاران درمان گروهی یک شرکت‌ بیمه‌ای طی سال‌های 1390-1395 است. برای بررسی فرضیۀ تحقیق، که بیان می‌کند اجرای مادۀ 8 این آیین‌نامه باعث کاهش کژگزینی در بنگاه‌های کوچک می‌شود، از روش طراحی مطالعۀ ناپیوستگی رگرسیونی استفاده شده‌ است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارند که اجرای این آیین‌نامه تأثیری بر کاهش کژگزینی در بنگاه‌های کوچک ندارد. به‌علاوه، اجرای این آیین‌نامه باعث ایجاد انگیزه در گروه‌های بیمه‌شده برای افزایش تعداد کارکنان متقاضی بیمه‌شان تا سطح نقطه آستانۀ (۵۰ نفر) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Does policymaking reduce selection bias in small business health insurance?

نویسندگان [English]

  • M.R. Chaghomi 1
  • Gh.R. Keshavarz Haddad 1
  • M. Vesal 1
  • E. Kradgar 2

1 Department of Economics, School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Asia Insurance Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Pursuant to Article 8 of Regulation No. 74 of Supplemental Medical Insurance, which insurance companies were required to implement from the beginning of 2010, insurance companies are given the opportunity to conduct medical tests and examinations on groups with less than 50 members, and considering According to the health questionnaire or examinations, refuse to insure a person or persons from the company or provide coverage for the cost of childbirth and diseases that have a previous history. The purpose of this research is to investigate the effect of this article on the rate of selection bias in small companies, using the registered data of group therapy policyholders of an insurance company during the years 2015-2016. To investigate the research hypothesis, which states that the implementation of Article 8 of this regulation will reduce bias in small companies, the regression discontinuity study design method has been used. The results of this research indicate that the implementation of this regulation has no effect on reducing bias in small companies. In addition, the implementation of this regulation will motivate the insured groups to increase the number of employees applying for insurance up to the threshold level (50 people).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplementary Health Insurance Regulation No. 74
  • Group Health Insurance
  • Adverse Selection
  • Regression Discontinuity Designs Method

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image