فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام‌داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به‌ صورت مدل‌سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوۀ هزینۀ سرمایه و بر اساس روش کرانۀ ریسک و هزینه- فایده، سرمایۀ بهینه هم از دیدگاه بیمۀ مرکزی و هم از دیدگاه سهام‌داران، برای شرکت‌های بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایۀ موجود بهینه برای چهار شرکت بیمۀ الف، ب، ج و د به‌ترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به‌ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام‌داران (بازدۀ سرمایه) و خریداران سهام این شرکت‌ها (هزینۀ تأمین سرمایۀ الزامی) و هم انتظارات بیمۀ مرکزی ایران (سرمایۀ الزامی) به‌عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the optimal capital in insurance companies based on internal modeling of the ratio of financial prosperity and the cost-benefit method

نویسندگان [English]

  • N. Mazlomi 1
  • J. Babajani 2
  • R. Jafari 3

1 Department of Business Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Accounting, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Financial Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to determine the level of capital that can meet the conflicting expectations of shareholders and the supervisory body. In this regard, using statistical data, the loss coefficients for the period 1370-1396 of four insurance companies "A", "B", "C" and "D" and based on the instructions for calculating the required capital, the required capital from the perspective of the supervisor, with The value at risk method (variance-covariance parametric method) is used and calculated in the form of internal modeling. Then, based on the cost of capital method and based on the risk margin and cost-benefit method, the optimal capital was determined for insurance companies both from the point of view of the central insurance and from the point of view of the shareholders. The results indicate that the optimal available capital for four insurance companies A, B, C and D is about 130,069, 35,478, 20,897 and 13,177 billion Rials, respectively, and the ratio of minimum and balance financial prosperity is about 164.4%, 164.9%, respectively. 241.2% and 120.9% were estimated to meet both the expectations of shareholders (return on capital) and the buyers of shares of these companies (the cost of providing required capital) and the expectations of the Central Insurance of Iran (required capital) as an insurance supervisor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Solvency
  • Risk Margin
  • Cost-Benefit
  • Optimal Available Capital

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image