فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه‌نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمۀ حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارت‌ها پرداخت نشود، آیا رانندۀ مسبب حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه‌گر مربوط، این حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبۀ خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The responsibility of the bodily injuries claim guarantee fund for the bodily injuries caused to the driver who caused the accident

نویسندگان [English]

  • H. Abhary
  • M. Ghorbani Jouybari

Department of Private Law, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

According to Article 3 of the Compulsory Insurance Law approved in 2015, the owner of the vehicle is obliged to obtain accident insurance to cover the bodily damages caused to the driver who caused the accident, at least in the amount of a Muslim man's money in the non-haram month, so that in case of bodily damage due to accidents caused by vehicles The vehicle, damages to the driver should be compensated. Despite the duty of the legislator, the owner of the vehicle may not have an insurance policy due to the refusal to conclude or renew the accident insurance contract or its cancellation, or that despite obtaining accident insurance, the insurance company, due to reasons such as license suspension or cancellation or suspension and bankruptcy, is unable to does not have to pay damages to the victim (culprit of the accident). Now, if these damages are not paid for the above reasons, does the driver who caused the accident have permission to refer to the bodily injury fund? The determination of the possibility or impossibility of referring to the fund is accompanied by the bases and reasons that have been examined and analyzed in this article, and the result is that in the event of the suspension and cancellation of the license or the suspension and bankruptcy of the relevant insurer, this right for the driver who caused the accident for There is a demand for physical damages from the fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodily injury indemnity fund
  • Insurer
  • Negligent driver
  • Driving accidents
  • Physical damage

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image