فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

چکیده

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آن‌ها از دیگر نوآوری‌های این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آن‌ها می‌پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب می‌شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovations and developments of the compulsory insurance law for damages caused to third parties due to accidents caused by vehicles approved in 2015

نویسندگان [English]

  • S. Bahrami Filabadi
  • A. PourEsmaeili
  • H. Najafiasl

Department of Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Razavi Khorasan, Iran

چکیده [English]

Iran's legal system has passed four legislative periods in the field of third party insurance. These laws were approved in 1331, 1347, 1387 and 1395, respectively. The new law has brought innovations and developments regarding the protection of the rights of the injured party and the insured, such as no need to obtain an extension by the insured, the development of the concept of an accident, the development of the concept of a third party, and the separation between the owner and the driver. Increasing the duties of the insurer and the bodily injury fund and predicting the guarantee of civil and criminal executions in order to prevent their misuse are other innovations of this law, which we will analyze their strengths and weaknesses in this research. In some ways, this law is considered a return to the same procedure as the law approved in 1331, which means that before referring to civil liability insurance, it has considered damage insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Damaged
  • Driving accident
  • Insurer
  • Insurance holder

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image