فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان، ایران

چکیده

بیمه‌های زندگی به‌عنوان یکی از انواع بیمه‌ها که با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می‌کند، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه‌های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعۀ مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفتند که بررسی آماری پاسخ‌های آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی‌شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبۀ یک شرکت بیمه‌ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس‌انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه‌های زندگی به بیمه‌گران شرکت بیمه‌ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the factors affecting the lack of acceptance of life insurances using the fuzzy DMAT method

نویسندگان [English]

  • M. Homayounfar 1
  • Z. Nozad 2

1 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Gilan, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Gilan, Iran

چکیده [English]

Life insurances, as one of the types of insurances that, by receiving premiums from the insured, support their survivors in case of death before retirement, have received attention in recent years. However, evidence suggests a general reluctance to purchase life insurance. The present research seeks to identify and prioritize factors affecting the lack of acceptance of life insurance in Gilan province. For this purpose, at first by studying the theoretical foundations of the research, the effective factors were identified. Then, these factors were given to 384 customers in the form of a questionnaire, and the statistical analysis of their answers led to the identification of 18 factors with greater importance. Since many of these factors had mutual relationships with each other, the fuzzy dimetal method was used to determine the basic factors. In this way, the factors identified in the form of a fuzzy Dimetal questionnaire were given to the managers of 45 branches of an insurance company in Gilan province. The results of data analysis using MATLAB 2014 software showed that the main factors affecting the lack of acceptance of life insurance in Rasht city: (1) from the perspective of effectiveness: income level, education level, inflation rate and recession, (2) from the perspective of effectiveness: Life expectancy, willingness to save, level of expectations and living standards, and (3) effectiveness and effectiveness in total: life expectancy, income level, living standards and education level. Finally, suggestions were made to increase the acceptance of life insurance to the insurers of the insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life insurance
  • Unwillingness
  • Fuzzy DEMATEL
  • Critical factors

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image