فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. بیمۀ تکمیلی درمان در کنار بیمه‌های پایۀ درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می‌کند. نکتۀ حائز اهمیت این است که بیمۀ تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکت‌های بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می‌کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقولۀ سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکت‌های ارائه‌دهندۀ بیمه‌های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمۀ تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائۀ مدلی برای طراحی بیمۀ تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکت‌های بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing supplementary treatment insurance service and analyzing the risk factors of insurance companies in providing this service

نویسندگان [English]

  • A.R. Abtahi 1
  • Y. Rashnavadi 2
  • R. Ghadimi 3

1 Department of Operations Management and Information Technology, School of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, School of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, School of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important pillars of improving healthcare services is the status of supplementary medical insurances, which increase people's access to healthcare. Complementary medical insurance plays an important role in Iran's health system, along with basic medical insurance, with a share of nearly 18% of the insurance industry's portfolio. The important point is that, in addition to being profitable for insurance companies, supplementary treatment insurance also satisfies customer satisfaction, which requires more attention and research into the two categories of assessing customer needs and the limitations of companies providing supplementary insurance to meet customer needs. In this research, by analyzing the need for supplementary insurance, with the help of the combination of expanding the fuzzy quality function and analyzing the causes and effects of failure, a model has been presented for the design of supplementary insurance for treatment. Also, the factors of failure of insurance companies in responding to customers' needs have been identified and ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplemental health insurance
  • Failure modes and effects analysis (FMEA)
  • Response risk
  • Fuzzy quality function deployment (Fuzzy QFD)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image