فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، پردیس دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکت‌های فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها شامل متوسط کارمزد نمایندگی‌های حقیقی هر رشته و متوسط هزینه‌های اداری، عمومی و پرسنلی رشته‌های بیمه و خروجی‌های مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق‌بیمۀ تولیدشده به تفکیک رشته‌های مختلف بیمه‌ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشتۀ بیمه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درصد شرکت‌های بیمۀ ناکارا در رشته‌های آتش‌سوزی و هواپیما در سه دورۀ موردنظر روند صعودی داشته‌اند. اما درصد شرکت‌های ناکارا در رشته‌های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته‌ها در طی دورۀ مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکت‌های بیمه در رشتۀ باربری نیز مقدار بالایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance trend of insurance companies' products using the data envelopment analysis method (case of study: fire, freight, aircraft, ship and engineering insurance fields)

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeili 1
  • K. Shahbazi 2

1 Department of Economic Sciences, Urmia University Campus, West Azarbaijan, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, West Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

Optimum efficiency is one of the important goals of companies active in the business market, and insurance companies are no exception. Therefore, in this study, we are trying to measure the performance of insurance products of insurance companies including fire, freight, aircraft, ship and engineering insurance fields using data coverage analysis, in three time periods of 2016, 2018 and 2019. The inputs of the data coverage analysis model include the average fee of the real agents of each field and the average administrative, general and personnel costs of the insurance fields and the outputs used in this study also include the premium produced by different insurance fields, the ratio of insurance company claims by insurance fields, the number The issued insurance policies are separated by insurance fields and the market share of an insurance company from each insurance field. The results of the research show that the percentage of non-performing insurance companies in the fields of fire and aircraft have been on the rise in the three periods in question. However, the percentage of inefficient companies in the fields of shipping and engineering has been decreasing and it shows the improvement of the efficiency of these fields during the period under review. Finally, the percentage of inefficiency of insurance companies in the field of freight is also high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Insurance companies products
  • Data envelopment analysis method
  • Decision making units

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image