فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

نظام‌های بازنشستگی جزو مهم‌ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این‌ رو دولت‌ها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرح‌های بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالش‌های عظیمی مواجه شده است. این طرح‌ها که اغلب به ارائه پوشش‌های مزایای معین می‌پردازند بدهی‌های عمده‌ای برای دولت‌ها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینه اصلاح سیستم‌های بازنشستگی واداشته‌اند. یکی از بدیل‌های مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌گیری از طرح‌های بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرح‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت‌پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان‌سنجی مالی پیاده‌سازی این طرح‌ها می‌پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت‌شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرح‌های بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش‌شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه‌سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرح‌های با مزایای معین دارد، در حالی که در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سال‌های مورد مطالعه، نه‌تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainability of hybrid private pension plans based on fuzzy cognitive mapping and system dynamics

نویسنده [English]

  • M. Safari

Department of Financial Management, School of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

Pension systems are among the most important means of responding to the responsibility of providing and guaranteeing the minimum standard of living for the elderly. Therefore, with the aim of providing some kind of security to guarantee the minimum standard of living of the people, the governments have obliged themselves to formulate the design of pension funds. This is despite the fact that in recent years, government pension schemes have faced huge challenges in most parts of the world. These plans, which often provide coverage of certain benefits, have created major debts for the governments and therefore have made thinkers think about reforming the pension systems. One of the suitable alternatives used in the world is the use of combined private pension plans. These plans are more efficient due to their special features such as good governance, competitiveness and the possibility of risk-based monitoring. The current research deals with the financial feasibility of implementing these plans. For this reason, by using the fuzzy mapping method, the effective factors on the stability of combined retirement plans were calculated and the effect of each factor was determined. Then, using system dynamics methodology, the research model was simulated and tested. The twenty-year simulation results indicate the unsustainability of plans with defined benefits, while in combined pension plans, the net cash flow of the plan during the studied years was not only negative, but also had an increasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid private pension plans
  • Sustainability of pension plans
  • Fuzzy cognitive mapping
  • System dynamics

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image