فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‌آباد کتول، گلستان، ایران

2 گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی ‌بر مدل تحلیل پوششی داده‌ها در صنعت بیمۀ ‎ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی شرکت‌ها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایۀ صاحبان سهام، و هزینه‌های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ‌داده و بهای واسط‌ه‎ای) مشخص و سپس با محاسبۀ سازوکارهای حاکمیت شرکتی و از طریق روش رگرسیون خودگردا‌ن‌سازی به تأثیر تک‌تک این سازوکارها بر کارایی صنعت بیمه پرداخته شده است. در این مقاله 14 شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌‎اند که کارایی آن‌ها با استفاده از روش اندرسون و پیترسون مشخص شد. با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از متوسط امتیاز کارایی شرکت‌ها در دورۀ زمانی شش‌ساله (1389 الی 1394) شاهد نوسانات در کارایی این صنعت بوده‌‎ایم و یافته‌های پژوهش نیز بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر کارایی این شرکت‌ها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازۀ هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی صنعت بیمه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of corporate governance on the efficiency of Iran's insurance industry

نویسندگان [English]

  • M. Kaviani 1
  • M. Hamidian 2
  • S. Boostani 2

1 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Aliabad Katul Branch, Golestan, Iran

2 Department of Economics and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate the impact of corporate governance mechanisms on efficiency based on the data coverage analysis model in Iran's insurance industry. First, by using the data coverage analysis approach, the efficiency of the companies is determined through the input variables (operating and administrative workforce, shareholders' capital, and administrative and general expenses) and output (cost of incurred damages and intermediary costs) and then by calculating the mechanisms Corporate governance and the effect of each of these mechanisms on the efficiency of the insurance industry has been studied through the self-regulation regression method. In this article, 14 companies have been selected by the systematic elimination method, and their efficiency was determined using the Anderson and Peterson method. According to the information obtained from the average efficiency score of the companies in the six-year period (1389-1394), we have seen fluctuations in the efficiency of this industry, and the findings of the research also indicate that corporate governance has had an impact on the efficiency of these companies, and among the governance mechanisms Corporate, board size, board independence and financial expertise have had a positive and significant effect on the efficiency of the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Efficiency
  • Data envelopment analysis

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image