فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نظریه‌ باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه‌ حق‌بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته‌ بیمه‌شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می‌شود. در این مقاله برای هر بیمه‌شده یک پارامتر ریسک درنظرمی‌گیریم و با استفاده از توزیع‌های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه‌ حق‌بیمه‌ باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت‌ها به صورت توأم، بررسی می‌شود. توزیع مجموع‌ شدت خسارت‌ها بر اساس فراوانی، یک توزیع آمیخته‌ نامتناهی خواهد بود. در نهایت با درنظرگرفتن توزیع پیشین گاما برای پارامتر ریسک، حق‌بیمه باورمندی و بیزی محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bayesian and Bühlman credibility in mixture distributions

نویسندگان [English]

  • S. Ibrahimpour
  • A. Hassan Zadeh

Department of Insurance Statistics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reliability theory is a statistical tool for calculating the insurance premium for the next period based on the insured's past experiences. Each contract is characterized by a risk parameter. In this article, we consider a risk parameter for each insured, and by using infinite mixed distributions, a model for calculating the reliability and Bayesian premium, based on the frequency and severity of damages, is examined together. The distribution of the total severity of damages based on frequency will be an infinite mixed distribution. Finally, by considering the prior gamma distribution for the risk parameter, the Bayesian and reliability premium is calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premium
  • Credibility theory
  • Credibility Premium
  • Bayesian Premium
  • Infinite Mixed Distribution

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image