فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم محاسبات و برنامه‌ریزی بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، میانگین تعداد تصادفات کاهش می‌یابد. نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که ویژگی‌‌های فردی راننده، از جمله عواملی است که می‌تواند در تعیین نرخ مناسب حق‌بیمه به شرکت‌‌های بیمه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of driving experience and right or left handedness upon the number of accidents

نویسندگان [English]

  • R. Ofoghi
  • E. Rahmati
  • B. Mohammad Sharifi

Department of Computing Sciences and Insurance Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effect of the two factors of driving history and whether a person is right-handed or left-handed on the number of his driving accidents. The data of this article was obtained through the distribution of questionnaires among the drivers of Isfahan and Tehran. Based on data analysis, the average number of accidents in left-handers is more than right-handers, and with increasing driving history, the average number of accidents decreases. The results of the research show that the individual characteristics of the driver are among the factors that can help insurance companies in determining the appropriate premium rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving Experience
  • Right or Left Handedness
  • Number of Accidents
  • Questionnaire
  • Premium
1. آیتی، الف.، 1387. هزینه تصادفات ترافیکی در ایران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چ3.
2. آیتی، الف.، مهدوی کلیشمی، غ.، ملاشاهی، ح.ف. و خواجوی ک.، 1389. استفاده از روشPay-At-The-Pump  و Pay-As-You-Driveدر تعیین حق‌بیمه و عوارض اتومبیل و تأثیر آن بر ایمنی ترافیک. دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌و‌نقل و ترافیک.
3. محمودوند، ر.، 1386. معرفی یک سیستم تخفیف- جریمه تعمیم‌یافته برای شرکت بیمه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، (1)22.
4. ملاشاهی، ح.ف.، 1390. تأثیربیمهاتومبیلبرایمنیترافیکباتأکیدبرتئوری Pay-As-You-Drive. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.، دانشگاه فردوسی مشهد.     
5. Blow, S., Ivers, R.Q., Connor, J., Ameratunga, S. and Norton, R., 2006. Car insurance and risk of car crash injury. Accident Analysis and Prevention, 35, pp. 987-90.
6. Broughton, J., 2008. Car driver casualty rates in great britain by type of car. Journal of Accident Analysis and Prevention, 40 , pp. 1543–52.
7. Coren, S., 1989. Left-handedness and accident-related injury risk. Am J Public Health, 79(8), pp. 1040–1.
8. Dane, S. and Erzurumluoglu, A., 2003. Sex and handedness differences in eye-handvisual reaction times in handball players. International Journal of Neuroscience,113, pp. 923-29.
9. Dane, S., Gumustekin, K., Yazici, A.T., and Baykal, O., 2003. Correlation between hand preference and intraocular pressure from right- and left-eyes in right- and lefthanders. Vision Research, 43, pp. 405-8.
10. Dominguez,V. and Gentzler, M., 2011. How perceptual cognitive factors are involved in a car accident. The University of Central Florida Undergraduate Research Journal (URJ), 5, pp. 41-50.
11. Korah, C.C., 2008. Factors affecting young driver safty in the state of  Louisiana. Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University for the degree of Master of Science in Civil Engineering.
12. Mobolaji, S.S. and Wilfred I.U., 2012. Accidents and level of intelligence. J Hum Ecol, 35(2), pp. 75-84.
13. Naghavi, M., Shahraz, S., Bhalla, K., Jafari, N., Pourmalek, F., Bartels, D., Puthenpurakal, J.A. and Motlagh, M.E., 2009. Adverse health outcomes of road traffic injuries in Iran after rapid motorization, Arch Iranian Med, 12(3), pp. 284 – 94.
14. Stanley, C., 1989., Left-handedness and accident-related injury risk. Am J Public Health., 79(8), pp. 1040–41.     
15. Towhidpour, R. and Amiruddin, I., 2011. Socia-economic consequences of traffic accidents in Iran, Australias journal of Basic & Applied Sciences, 5(9), pp. 897-901.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image