فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، پیام نور، ایران

چکیده

دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به‌روز در فضای شدیداً رقابتی کسب‌وکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی‌های رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمۀ کشور استقرار صحیح و کارآمد نظام‌های هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظام‌ها حیاتی به‌ نظر می‌رسد. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد ارتقای مدیریت دانش در صنعت بیمه است. متغیرهای مهم تأثیرگذار در موفقیت هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش با استفاده از روش زمینه‌ای از موضوع استخراج‌ شده و مبنای روش دلفی قرار گرفته است. در ادامه، پرسشنامۀ دلفی در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت و در دور چهارم به متغیرهای کلان و خرد تحقیق دست یافته و درنهایت 34 متغیر در قالب چهار دسته به نام متغیرهای مدیریت دانش، هوشمندی کسب‌وکار، میانجی، و نتایج شناسایی و مدل طراحی و اعتبارسنجی شد و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، مدل استخراج‌شده مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the success factors of business intelligence with the approach of establishing knowledge management (Case study: Iran's insurance industry)

نویسندگان [English]

  • H. Sarvi Hampa 1
  • M. Mahmoudi Meimand 1
  • M.A. Sarlak 2
  • M. Taghi Amini 1

1 Department of Business Management, Payam Noor, Iran

2 Department of Business Management, Payam Noor, Iran

چکیده [English]

Access to correct, effective and up-to-date information in today's highly competitive business environment is one of the power tools of any company at the national and corporate level to make decisions and adopt its competitive strategies; However, in the country's insurance industry, the correct and efficient establishment of business intelligence and knowledge management systems and the identification and promotion of the key success factors of these systems seem vital. The purpose of this research is to design a model for the success of business intelligence with the approach of improving knowledge management in the insurance industry. The important influencing variables in the success of business intelligence and knowledge management have been extracted from the topic using the contextual method and based on the Delphi method. In the following, the Delphi questionnaire was provided to the respondents and in the fourth round, the macro and micro variables of the research were obtained, and finally 34 variables in the form of four categories named knowledge management variables, business intelligence, mediator, and identified results and the model was designed and validated. And using the structural equation model, the extracted model was verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Knowledge Management
  • Critical Success Factor
  • Insurance
  • Decision Making

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image