فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

با ورود به هزارۀ جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت‌پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمدۀ این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. مقالۀ حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز یک شرکت بیمه‌ای به رشته تحریر درآمده است که در این تحقیق پس از مرور نوشتگان موضوع، با توجه به مدل انتخاب‌شده، 38 شاخص شناسایی شدند. پس از طراحی پرسشنامه بر اساس 38 شاخص یادشده و تأیید روایی آن توسط خبرگان، تعداد 134 پرسشنامه جمع‌آوری شد که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه به‌وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ، اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق نرم‌افزار PLS، SPSSو Excelمورد بررسی قرار گرفته و درنهایت عوامل مؤثر بر نوآوری باز سازمان با توجه به نظر خبرگان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting open innovation in the insurance industry (Case study: An insurance company)

نویسنده [English]

  • N. Poursadegh

Department of Management, School of Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Entering the new millennium and considering the rapid changes in the technology industry around the world, the competitiveness and ultimate survival of an organization depends on its ability to develop and produce new and innovative products and services. The countries of the world rely on innovation to increase productivity and improve the economic situation, and one of the main reasons for this attention is the increasing competition between societies. Acknowledging the above issue, the present article has been written with the aim of identifying and prioritizing the factors affecting the open innovation of an insurance company. In this research, after reviewing the articles on the subject, according to the selected model, 38 indicators were identified. After designing the questionnaire based on the mentioned 38 indicators and verifying its validity by experts, a number of 134 questionnaires were collected. The effect on open innovation of the organization was determined according to the opinion of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Innovation
  • Open Innovation
  • Insurance Industry
  • Insurance Company

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image