فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رفتاری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می‌کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسی‌های جامع کتابخانه‌ای و ارزیابی نتایج مطالعه‌های گذشته، نهاده‌ها و ستانده‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها شناسایی شدند. به منظور غربال‌سازی متغیرهای شناسایی‌شده، از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون استفاده شد. سپس شرکت‌های بیمۀ کارا و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها شناسایی و رتبۀ کارایی آن‌ها تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، شرکت‌های بیمه رتبه‌بندی شدند و در پایان به منظور ارائۀ رتبۀ واحد از روش کپلند استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the integrated model of data envelopment analysis - multi-criteria decision-making in evaluating the relative efficiency and ranking of insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Khamoie 1
  • M. Shokrolah Tabar Aktij 2
  • B. Moazeni 3
  • S. Sehhat 4

1 Department of Behavioral Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Human Resource Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

4 Department of Management and Accounting, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Performance measurement for companies operating in a competitive environment has always been of interest. The purpose of the research is to evaluate the efficiency of Iran's insurance companies using the data coverage analysis model and to rank insurance companies using this model and compare the results with multi-indicator decision-making models. In order to achieve the goal ahead, with comprehensive library reviews and evaluating the results of past studies, the inputs and outputs of the data coverage analysis model were identified. In order to screen the identified variables, content analysis method with Shannon's entropy was used. Then efficient and ineffective insurance companies were identified using the data coverage analysis model and their efficiency rating was determined. In the following, insurance companies were ranked by using multi-criteria decision-making models, and in the end, Copeland's method was used to provide a single rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Relative Efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Multi-criteria Decision Making (MDCM)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image