فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشتۀ تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک‌ سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه‌های اشخاص و از سوی‌ دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه‌های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمۀ ‌ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه‌ بر اینها با توجه به فلسفۀ تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطرۀ اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می‌توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه‌شده در بیمه‌های عمر، اسقاط‌پذیری نفع قابل بیمه در بیمه‌های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهۀ با ریسک مخاطرۀ اخلاقی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the rules, effects and efficiency of insurable interest in Iran's legal system

نویسندگان [English]

  • H. Sobhi 1
  • M. Bagheri 2

1 Department of Oil and Gas Law, School of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

2 Department of Private and Islamic Law, School of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

In Iran's legal system, the insurable interest is one of the basic conditions for the validity of the insurance contract, and there are no significant writings about it; For this reason, this article, which has been written with a comparative approach, has tried as much as possible to examine the legal requirements regarding the insurable interest and at the same time measure the efficiency of these requirements. Therefore, on the one hand, the criteria for determining insurable interest in personal insurance and on the other hand, the concept of insurable interest in damage insurance have been examined; Also, considering the relationship between insurable interest and public order, the guarantee of the lack of insurable interest has been discussed with regard to articles 12 and 23 of Iran's insurance law. In addition, according to the philosophy of insurable interest legislation, the effectiveness of this doctrine in reducing the risk of moral hazard has been mentioned. In the end, among the most important results of this research, we can mention the social desirability of the insured's satisfaction criterion in life insurance, the abrogation of the insurable interest in liability insurance, and the insufficient efficiency of the doctrine of insurable interest in facing the risk of moral hazard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Faith
  • Consent of insured
  • Bad faith
  • Moral Hazard
  • Public Policy

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image