فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-جنوب، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، مشاور مدیریت ریسک پژوهشکدۀ بیمه و معاون توسعۀ بازار شرکت بیمۀ تجارت نو، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسک‌های تحت مالکیت در شرکت‌های بیمه می‌پردازیم. در ادامه، ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکت‌های بیمۀ ایرانی، یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه را فقدان این چارچوب معرفی می‌کنیم. در پایان، یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در ادارۀ شرکت‌های بیمه با ملاحظات نظارتی را ارائه می‌دهیم. در این الگوی پیشنهادی، ضمن بیان یک شیوۀ تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبۀ بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The proposed model of enterprise risk management in insurance companies

نویسندگان [English]

  • A. Dehghani 1
  • B. Shahryar 2

1 Department of Economics, Faculty of Law, Political and Economic Sciences, Islamic Azad University, Tehran-South Branch, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Risk Management Consultant of Insurance Research Institute and Vice President of Market Development of Tejarat New Insurance Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to present a corporate risk management model for insurance institutions in line with the establishment of a corporate governance system with regulatory considerations. In this regard, we first introduce the theoretical foundations of the international standards and frameworks of enterprise risk management and then present a theoretical model for the establishment of enterprise risk management based on the evaluation system of financial wealth and risks under ownership in insurance companies. In the following, while explaining the consequences of the lack of a codified model of risk management in Iranian insurance companies, we introduce one of the main causes of the decline in the financial strength ratio of insurance companies, the lack of this framework. In the end, we present a proposed structure as well as the role and position of this structure in the management of insurance companies with regulatory considerations. In this proposed model, while expressing an interactive method based on mutual cooperation between the risk management unit and different units of the insurance company, we propose a reporting system based on a kind of risk self-declaration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise risk Management
  • Own Risk and Solvency Assessment
  • Insurance
  • Corporate Governance and Solvency

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image