فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات عمیق و ناگهانی محیط که از آن با عنوان "گسست محیطی" یاد می‌شود، از ویژگی‌های محیط است که می‌تواند دوام و بقاء سازمان‌ها را با چالشی جدی روبرو سازد. با توجه به آثار عمیق گسست‌های محیطی بر عملکرد و بقاء سازمان‌ها، ایجاد سیستمی برای کنترل راهبردی محیط و پایش تغییرات آن، از اهمیتی خاص برخوردار است. چنین سیستمی به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزار و مکانیزم‌های مناسب به نحوی کارساز و فعال با دگرگونی‌های محیط رویارو شوند. تحقیق حاضر با هدف تبیین سیستم کنترل راهبردی مطلوب برای سازمان‌های ارائه خدمات مالی، در شرایط گسست محیطی به اجرا درآمده است. به این منظور ابتدا مفاهیم گسست محیط و کنترل راهبردی بررسی و سپس با استفاده از طرح تحقیق ترکیبی– اکتشافی (ترکیبی از روش‌های کمّی و کیفی) و با تکیه بر دیدگاه خبرگان، اجزاء سیستم کنترل راهبردی مطلوب در شرایط گسست محیطی و نحوه ارتباط این اجزاء شناسایی شد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمّی از روش ISM بهره‌گیری شده است. بر پایه یافته‌های "تحلیل محتوای کیفی" در مجموع (15) مؤلفه به عنوان اجزاء سیستم کنترل راهبردی شناسایی و سپس بر پایه نتایج روش ISM، مؤلفه‌های مذکور از نظر شدت نفوذ بر یکدیگر در پنج سطح دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A framework for strategic control in discontinuous environments

نویسندگان [English]

  • H. Rahmanseresht
  • M. Habibi Badrabadi

Faculty of Management, Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A radical and sudden change in an environment called a "discontinuity" is one of the characteristics of environments where organizations operate which can challenge sustenance of organizations and destroy their completive advantages. Applying a systematic approach to controlling and scanning an environment, help organizations to respond effectively to discontinuities by anticipating them well in advance. Based on this perspective, a system of strategic controls for controlling organizations’ environment and scanning discontinuities has been proposed. Here in this paper we carry out a research in two phases applying an Exploratory Mixed Methods Design in order to identify the elements of this strategic control system and investigate the relations between its elements. Firstly, the information is gathered through interviews and analyzed using qualitative content analysis. Secondly, the data is gathered through a questionnaire and analyzed by ISM method. According to the results of the content analyses, 15 elements are identified as elements of strategic control system. These elements are organized in a hieratical model using ISM method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Discontinuity of Environment
  • Environmental Scanning
  • ISM Method

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image