فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد انرژی، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد اسلامی، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 گروه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

منابع طبیعی و انفال از مهم‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمرۀ خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه‌شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می‌گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع‌الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامۀ مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعدۀ مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیۀ الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفتی را اثبات کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Juridical survey of enforcement of oil contractors to insure oil and gas wells

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi Shahdani 1
  • M.M. Askari 2
  • M. Imani 1
  • A. Maleki Nejad 3

1 Department of Energy Economics, School of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

2 Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

3 International Oil Contracts Management Department, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

Natural resources and Anfal are one of the most important financial resources of the Islamic government. In the meantime, oil and gas hydrocarbon sources have gained double importance due to the energy supply of various industries and the daily needs of households and the abundant foreign exchange for the exporting countries. According to the narrative and jurisprudential texts and the presented criteria, oil and gas fields are part of the esoteric mines and are included in the legal regime of Anfal, and in terms of ownership in the age of occultation, it depends on the existence or absence of the Islamic government, which means that in the absence of the Islamic government and expansion The Faqeeh Jame Al-Shari'at has analyzed these sources for the benefit of the Shiites, and in the event of the formation of an Islamic government, they have been placed at the disposal of the ruler of Sharia, so that they can be used in line with the common interests of Muslims. In this regard, the present article tries to prove the hypothesis of the obligation of oil contractors to insure oil wells by using the descriptive analytical method and by referring to the narrative texts and jurisprudential rules (the rule of expediency and rationality).

کلیدواژه‌ها [English]

  • anfal
  • Oil and Gas Fields and Wells
  • surface mines
  • Hidden Mines
  • Control of Well's Insurance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image